ЕСГРАОН

Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Заявление за постоянен адрес по образец

 • Лична карта /изрично пълномощно/

 • Документ за собственост. /За несобственици се представя и писмено съгласие на собственика чрез декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР /по образец/, подадена лично пред длъжностното лице или с нотариална заверка на подписа/

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • -
  • 2.50 лв.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Заявление за постоянен адрес по образец

 • Лична карта /изрично пълномощно/

 • Документ за собственост. /За несобственици се представя и писмено съгласие на собственика чрез декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР /по образец/, подадена лично пред длъжностното лице или с нотариална заверка на подписа/

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • -
  • 2.50 лв.

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • -
  • 3.50 лв.

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • -
  • 3.50 лв.

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението на чужденец с постоянно пребиваване или бежанец или на лице без гражданство

Необходими документи
 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец

 • Лична карта /пълномощно/

 • Документ за платена таксa

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7 дни

  • 3.50 лв.
 • Бърза услуга - 3 дни

  • 5.25 лв.
 • Експресна услуга - 1 ден

  • 7.00 лв.
Важно:
 • Всички посочени цени се отнасят за всяка индивидуална страница

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване наличие на българско гражданство до Министерство на правосъдието

Необходими документи
 • Молба по образец;

 • Снимки /паспортен формат/- 2броя;

 • Заверено копие на Акт за раждане;

 • Копие на документ за самоличност;

 • Разписка за платена такса в размер на 50 лв по сметка на Министерство на правосъдието.

Срокове
Такси
 • -
  • 12.50 лв.

Изготвяне на преписка за даване на ЕГН /на български граждани, на лица с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно пребиваване, със статут на бежанци, с предоставена хуманитарна закрила/ или промяна на ЕГН, или за издаване на удостоверение за

Необходими документи
 • За статут „постоянно пребиваване“ :

 • Уведомително писмо;

 • Копие на Акт за раждане;

 • Копие на Акт за брак;

 • Копие на документ за самоличност.

 • За статут „бежанец/хуманитарен статут“ :

 • Решение за предоставен статут от Държавна агенция за бежанците;

 • Писмо до общинската администрация от Държавна агенция за бежанците;

 • Копие на регистрационна карта за бежанец;

Срокове
Такси
 • -
  • 2.50 лв.