Етажна собственост

На тази страница се публикуват материали, касаещи управлението на сгради в режим на етажна собственост, в съответствие със Закона за етажната собственост.
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЩЕ НАМЕРИТЕ В СЕКЦИЯ : „САНИРАНЕ“.

От 01 май 2009 г. е в сила Закон за управление на етажната собственост /ДВ бр. 6 от 23.01.2009г./ който, заедно с НАРЕДБА № РД-02-20-8 /11.05.2012г./ за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, регламентират обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях.

Във връзка с правомощията на Кмета на район „Младост“ по чл.44, ал.1, чл. 46б и чл.47 от ЗУЕС, напомняме на живеещите граждани в нерегистрирани сгради в режим на етажна собственост, намиращи се на територията на район „Младост“, че следва да извършат регистрация в публичния регистър в районната администрация в най-кратък срок.

Вписването се извършва чрез подаване на заявление за вписване /по образец/, подписано от управителя /председателя на УС/. Управителят предоставя на районната администрация данните от Книгата на собствениците – утвърдена със Заповед № РД-02-14-1256 /11.05.2012г./ на МРРБ, както и протокола от Общото събрание на собствениците. За регистрацията и достъпа до данни в регистъра не се събират такси.

Новост в правната регламентация на етажната собственост е възможността за създаване на сдружение на собствениците. Сдружението е юридическо лице, с предмет на дейност управлението на общите части на етажната собственост. Редът за създаване на сдружението е посочен в раздел ІІІ на ЗУЕС. Сдружението се регистрира чрез вписване в публичен регистър в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание със заявление от управителя /председателя на УС/ до районната администрация. Към заявлението се прилагат:

 • Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;

 • Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от управителя /председателя на УС/; Копие от приетото споразумение, заверено от управителя /председателя на УС/;

 • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

Регистрирани сдружения
 • - Регистрирани сдружения на сгради в режим на етажна собственост на територията на Столична община, може да проверите в прикачения файл.

Основни документи за управление на етажна собственост

Образци на документи

Подаване на уведомление за избор на управител/управителен съвет на сгради в режим на етажната собственост по чл. 46б от ЗУЕС

Необходими документи
 • Уведомление по образец

 • Протокол от проведено общо събрание на собствениците

Вписване на сдружение на собствениците в публичния регистър

Необходими документи
 • Заявление за вписване в регистъра

 • Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в ЕС

 • Копие от протокола на учредителното събра-ние, заверено от председателя на управителния съвет (управителя)

 • Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя)

 • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

Срокове
Такси
 • 14 дни

  • безплатно

Извършване на проверки по искане на етажна собственост

Необходими документи
 • Заявление свободен текст

 • Документ платена такса

Срокове
Такси
 • -
  • безплатно