Инженерна инфраструктура и благоустройство

1 - Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж за благоустройствени обекти

Необходими документи
 • Заявление от Възложителя по образец (Услуга 2054)

 • Приложение на документи, съгласно опис образец към услуга 2054

 • Декларация за собственост РА-УТ-048

Срокове
Такси
 • 14 дни съгласно чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ

  • Таксата се определя от служител на отдел ИИБ, съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Услугата се извършва на основанията и по реда на Глава осем, Раздел II от ЗУТ, свързани с реконструкция и ново строителство на улици от второстепенната улична мрежа и мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, които преминават по тях, включително сградни отклонения, консумативни проводи и проекти за дворни и площадкови мрежи и съоръжения. На основанията и по реда на Глава осем, Раздел II от ЗУТ се съгласуват и одобряват проекти за строежи на техническата инфраструктура от II и III категория (с изключение на общински пътища и улици от първостепенната улична мрежа и съоръженията към и по тях) след съгласуване с главния инженер на НАГ. Процесът на одобряването може да завърши с или без издаване на разрешение за строеж. Възложителят (Инвеститорът) посочва в заявлението кой от двата варианта да се изпълни.

2 - Съгласуване и одобряване на проект за изменение инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ за благоустройствени обекти

Необходими документи
 • Заявление от Възложителя по образец РА-УТ-005-услуга 2061

 • Декларация от Възложителя (съгл. чл.161 от ЗУТ) по образец Декларация по чл.154

Срокове
Такси
 • 14 дни съгласно чл. 144, ал. 3, т. 1 от ЗУТ

  • Таксата се определя от служител на отдел ИИБ, съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Услугата се извършва на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ

3 - Издаване на разрешение за строеж

Необходими документи
 • Заявление по образец;

Срокове
Такси
 • 7 дни по чл. 148, ал. 4 от ЗУТ

  • Таксата се определя от служител на отдел ИИБ, съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Разрешението за строеж се издава на Възложителя въз основа на одобрен инвестиционен проект за строежи на улици от второстепенната улична мрежа и техническата инфраструктура. Допуска се разрешение за строеж да се издаде въз основа на одобрен идеен проект при условията на чл. 142, ал. 2. Разрешението за строеж може да бъде издадено едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението (Услуга 2054)

4 - Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Необходими документи
 • Заявление от Възложителя по образец РА-УТ-009-услуга 2113

Срокове
Такси
 • 14 дни съгласно чл. 153, ал. 4 от ЗУТ

  • Таксата се определя от служител на отдел ИИБ, съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока, съгласно чл.153, ал.2 от ЗУТ Услугата се извършва на основание: чл. 153, ал. 4 от ЗУТ

5 - Предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж

Необходими документи
 • Заявление от Възложителя по образец НАГ-РА-чл.175

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя. Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, проектанта, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор.Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

6 - Одобряване на План за управление на строителните отпадъци

Необходими документи
 • Заявление от Възложителя по образец

Срокове
Такси
 • 14 дни

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • В зависимост от типа на строежа, след влизане в сила на Разрешение за строеж и преди откираване на строителна площадка се одобрява Плана за управление на строителните отпадъци чл. 156б, ал.1 от ЗУТ и Заповед №СОА21-РД09-455/22.03.2021г. на Кмета на Столична община

7 - Одобряване на План за безопасност и здраве

Необходими документи
 • Заявление от Възложителя по образец

Срокове
Такси
 • 14 дни

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • В зависимост от типа на строежа, след влизане в сила на Разрешение за строеж и преди откираване на строителна площадка да бъде одобрен План за безопасност и здраве чл. 156б, ал.2 от ЗУТ и Заповед №СОА21-РД09-455/22.03.2021г. на Кмета на Столична община

8 - Издаване на разрешение за временно ползване на общински терен за строителна площадка

Необходими документи
 • Заявление от Възложителя по образец -РА-УТ-029

Срокове
Такси
 • -
  • Таксата се определя съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Допълнителни указания:
 • Издаване на разрешение за временно ползване на общински терен за строителна площадка е въз основа на одобрен ПБЗ, преди заверката на протокола за строителна линия и ниво и предварително платена такса, в пълен размер за целия срок, предвиден в проекта. чл.30, т.2 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

9 - Даване на съгласие за допускане на анкериране при изкопни работи към общински имоти

Необходими документи
 • Заявление от Възложителя по образец -РА-УТ-043

Срокове
Такси
 • -
  • Таксата се определя съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Издаване на разрешение за временно ползване на общински терен за строителна площадка е въз основа на одобрен ПБЗ, преди заверката на протокола за строителна линия и ниво и предварително платена такса, в пълен размер за целия срок, предвиден в проекта. Приложение №9, т.3 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

10 -Изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж за техническа инфраструктура

Необходими документи
 • Заявление от Възложителя по образец

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Преди издаване на разрешение за строеж, длъжностно лице от съответната администрация съставя констативен протокол за състоянието на пътните и уличните платна и настилки, тротоари, зелени площи, трайна растителност, паркова мебел, осветление и др. в участъка от тях, в който ще се строи. чл.13, ал.2 от Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

11 - Сключване на договор за гаранционно поддържане

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Разрешение за строеж на елементи на техническата инфраструктура в публична общинска собственост се издава след сключване на договор за гаранционните срокове за отстраняване на възникналите дефекти и повреди в участъците, в които са извършвали строителство, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството. чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

12 - Издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси

Необходими документи
 • Заявление от Възложителя по образец - РА-УТ-028

 • Декларация за определен маршрут за транспортиране

Срокове
Такси
 • 7 дни

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Строителните отпадъци и земни маси се транспортират от лица, имащи право на това по реда на ЗУО и издадено направление с определен маршрут за транспортиране.Заявление за издаване на направление се подава, преди започване на дейностите по транспортиране на строителни отпадъци и земни маси и откриване на строителната площадка, пред кмета на района, по местонахождение на обекта. Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

13 - Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

Необходими документи
 • Заявление от Строителния надзор (Консултанта) по образец РА-УТ-013-услуга 1990

 • График за изпълнение на СМР , подписан и подпечатан от строителя

Срокове
Такси
 • – 7 дни

  • Таксата се определя от служител от отдел ИИБЕ, съгласно Приложение № 4 на НАМДТСО

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Услугата се извършва от отдел ИИБ за благоустройствени обекти. Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр. 2а) се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта, или от техническия ръководител за строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

14 - Уведомление за график за СМР

Необходими документи
 • Заявление от Строителя по образец

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Преди започване на строителните дейности, Строителят уведомява районната администрация за началото и срока на изпълнението им. чл. 74, ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.17, ал.1 и чл.18, ал.1 от Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

15 - Уведомление за заверена заповедна книга

Необходими документи
 • Заявление от Строителния надзор (Консултант) по образец

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител за строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите в тридневен срок от съставянето на протокола по ал. 1, а когато такъв не се изисква - преди започването на строежа, заверява заповедната книга на строежа и уведомява писмено в 7-дневен срок от заверката общината. чл. 158, ал.2 от ЗУТ

16 - Регистриране на технически паспорт на строежи с разрешение за строеж

Необходими документи
 • Заявление от Възложителя по образец РА-УТ-025

Срокове
Такси
 • 7 дни по чл. 16, ал. 2 от НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ

  • Таксата се определя съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • След завършване на нов строеж, както и след реконструкция или основен ремонт на съществуващ строеж, се съставя технически паспорт на строежи на инженерната инфраструктурал чл. 176а, ал. 1 и ал.4 и чл. 176б от ЗУТ; НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ

17 - Подписване на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строеж

Необходими документи
 • Заявление от Възложителя по образец

Срокове
Такси
 • 30 дни

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 и условията на сключения договор. чл.176, ал.1 от ЗУТ

18 - Изготвяне на за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж за техническа инфраструктура

Необходими документи
 • Заявление от Възложителя по образец

Срокове
Такси
 • 30 дни

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • При завършване на обекта, съгласно сключения договор, комисия от съответната районна администрация и Изпълнителя съставят двустранен протокол за приемане на работата, в който се отразява изпълнението на строежа. Сключен договор за гаранционно поддържане

19 - Регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от IV и V категория

Необходими документи
 • Заявление от Възложителя по образец НАГ-РА-услуга 2062

Срокове
Такси
 • 7 дни по чл. 177, ял.3 от ЗУТ

  • Таксата се определя съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Строежите от четвърта и пета категория за строежи инженерната инфраструктура се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж, след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация, като по преценка на органа може да се извърши и проверка на място.

20 - Определяне на нов административен адрес

Необходими документи
 • Заявление от Възложителя по образец

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • безплатно
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • След нанасяне на новопостроена или на груб строеж сграда в урегулиран поземлен имот от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, може да бъде стартирана процедурата по издаване (определяне) на нов административен адрес.В случай, че новите адреси се определят за жилищни сгради, то същите могат да се изпозват за гражданска регистрация само след въвеждане на обектите в експлоатация и издаване на заповед от Кмета на СО.

21 - Откриване на нов административен адрес

Необходими документи
 • Заявление от Възложителя по образец

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Въз основа на документ, удостоверяващ въвежданетo на жилищните сгради в експлоатация, се издава заповед от Кмета на СО за откриване на адрес, на който може да се извършва адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес.

22 - Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

Необходими документи
 • Заявление от Собственика по образец

Срокове
Такси
 • Срокът е в съответствие с Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

  • Таксата се определя съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Районната администрация издава документ, удостоверяващ съответствието между строителния и административен адрес на сгради, само по отношение на блок и вход и номер на улица

23 - Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Необходими документи
 • Заявление по образец РА-УТ-020-чл.192

Срокове
Такси
 • 30 дни

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти, когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, както и за имоти общинска собственост. чл. 192, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Заповед №СОА21-РД09-455/22.03.2021г. на Кмета на Столична община

24 - Издаване на заповед за прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

Необходими документи
 • Заявление по образец РА-УТ-019-чл.190

Срокове
Такси
 • 30 дни

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Издаване на заповед за прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти. чл. 190, ал.6; чл. 191 от ЗУТ и Заповед №СОА21-РД09-455/22.03.2021г. на Кмета на Столична община

25 - Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Необходими документи
 • Заявление по образец РА-УТ-021-чл.193

Срокове
Такси
 • 30 дни

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти, когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, както и за имоти общинска собственост. чл. 193, ал.3 и ал.4 от ЗУТ и Заповед №СОА21-РД09-455/22.03.2021г. на Кмета на Столична община

26 - Издаване заповед за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или предписани работи

Необходими документи
 • Заявление по образец РА-УТ-022-чл.194

Срокове
Такси
 • 30 дни

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Издаване заповед за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или предписани проучвателни, проектни, строителни, монтажни, контролни и други работи, във връзка с устройството на територията, както и дейности и мероприятия при бедствия, аварии и катастрофи и изпълнение на комплексни геозащитни проекти. чл. 194, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и Заповед №СОА21-РД09-455/22.03.2021г. на Кмета на Столична община

27 - Издаване на констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти

Необходими документи
 • Заявление свободен текст

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • Таксата се определя съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Извършване на оглед при възникнали аварийни ситуации на сградните инсталации, касаещи ремонти в частни имоти. Приложение №13, т.1 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

28 - Издаване на заверен препис (копие) от документи

Необходими документи
 • Заявление от Възложителя по образец -РА-УТ-027

Срокове
Такси
 • -
  • Таксата се определя съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Заверяването на преписи от документи и копия от планове, и документация към тях, включва копия от разрешение за строеж, протоколи, планове и документацията по тях и др., които се съхраняват в районната администрация. чл. 107, т. 6 от Закона за местните данъци и такси и чл.64, ал.1, т.6 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.