• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
 • 02/9067 600

Инженерна инфраструктура и благоустройство

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти с доклад за оценка за съответствие, или чрез експертен съвет, за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура и съоръжения на техническата инфраструктура

Необходими документи
 • Заявление по образец;

 • Документ за собственост или други вещни права;

 • Виза за проектиране/само за трафопост/;

 • Проекти по всички части /З бр / окомплектовани и съгласувани с ДАГ, контролните органи и експлоатационните предприятия на подземната инфраструктура и градски електротранспорт;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • – 14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
  – 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

  • Таксата се определя от служител от отдел ИИБЕ, съгласно Приложение № 9 на НАМДТСО

Издаване на разрешение за строеж за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура

Необходими документи
 • Заявление по образец;

 • Документ за собственост или други вещни права

 • Одобрен инвестиционен проект:

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • – 7 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
  – 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

  • Таксата се определя от служител от отдел ИИБЕ, съгласно Приложение № 4 на НАМДТСО

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Разрешение за строеж

 • ПБЗ-съгласуван с КАТ и СО-отдел“ОБД“;

 • Разрешение за извозване на земни маси.

 • Указание за ограждане на строителна площадка

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • – 7 дни

  • Таксата се определя от служител от отдел ИИБЕ, съгласно Приложение № 4 на НАМДТСО

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването /конст. акт обр. № 3/

Необходими документи
 • Заявление свободен текст;

 • Разрешение за строеж;

 • Виза за проектиране;

 • Заснемане на ниво фундамент;

 • Трасировъчен план;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка - 7 дни

  • 30.00 лв.
 • Бърза поръчка - 4 дни

  • 45.00 лв.
 • Експресна услуга - 2 дни

  • 60.00 лв.

Издаване на удостоверение за завършен груб строеж

Необходими документи
 • Заявление по образец;

 • Документ за собственост;

 • Разрешение за строеж;

 • Протокол за откриване на строителна площадка и строителна линия със заверки по нива до кота „било“;

 • Констативен акт обр. З;

 • Констативен акт за годност на конструкцията /обр. 14/;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • 7 дни

  • – за I, II и III категория –

   750.00 лв.
  • – за IV и V категория –

   както цените по т.9 и т. 10 от Приложение № 4
  • – за сгради ново строителство на етап до нулев цикъл – за I, II и III категория –

   375.00 лв.
  • – за сгради ново строителство на етап до нулев цикъл – IV и V категория –

   50% от цените по т. 9 и т. 10 от Приложение № 4.

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на строеж /за инженерна инфраструктура/

Необходими документи
 • Заявление свободен текст;

 • Технически паспорт на хартиен /2 бр./ и магнитен носител;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • 3 дни

  • 10.00 лв.

Определяне на административен адрес

Необходими документи
 • Заявление по образец;

 • Копие от документ за собственост;

 • Скица;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка - 7 дни

  • безплатно
 • Бърза поръчка - 4 дни

  • безплатно

Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

Необходими документи
 • Заявление по образец;

 • Копие от документ за собственост;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка - 7 дни

  • 5.00 лв.
 • Бърза поръчка - 4 дни

  • 7.50 лв.
 • Експресна поръчка - 2 дни

  • 10.00 лв.

Предоставяне на изходни данни за проектиране /указания за водоползване и отводняване на обекти от градската водопроводна и канализационна мрежа/

Необходими документи
 • Заявление свободен текст;

 • Изходни данни от Софийска вода;

 • Скица на имота;

 • Нотариален акт;

 • Проектна документация.

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка - 30 дни

  • безплатно
 • Бърза поръчка - 15 дни

  • безплатно

Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура

Необходими документи
 • Заявление свободен текст;

 • Документи за собственост;

 • Проектна документация

Срокове
Такси
 • Изготвя се в едномесечен срок, след влизане в сила на оценката

Съгласуване и одобряване на проекти за преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура и съоръжения на техническата инфраструктура /

Необходими документи
 • Заявление по образец;

 • Разрешение за строеж;

 • Документ за собственост;

 • Проекти за измененията по частите /Збр./ окомплектовани и съгласувани при необходимост със съответните контролни органи и експлоатационните предприятия;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • – 7 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
  – 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

  • Таксата се определя от служител от отдел ИИБЕ, съгласно Приложение № 4 на НАМДТСО

Издаване на разрешение за ползване на общински терени по време на строителство

Необходими документи
 • Заявление по образец;

 • ПБЗ-ситуация на строителна площадка, съгласувана с КАТ и СО -Сектор“ОБД“.

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • 7 дни

  • 1.00 лв за кв. м. на ден
Важно:
 • Таксата се заплаща предварително в пълен размер за целия срок за ползване на терена, преди заверката на протокола за строитслна линия и ниво. Срокът за ползване се определя с плана за безопасност и здраве.

Заверка на преписи от документи и копия от планове и др.

Необходими документи
 • Заявление по образец;

 • Документ за собственост или др. вещни права;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка - 7 дни

  • 10.00 лв.
 • Бърза поръчка - 4 дни

  • 15.00 лв.
 • Експресна поръчка - 2 дни

  • 20.00 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • В заявлението да се опише точно имота или № на разрешение за строеж.

Съгласуване на преписки за допускане анкериране при изкопни работи към общински имоти

Необходими документи
 • Заявление свободен текст;

 • Проектна документация;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка - 30 дни

  • 600.00 лв.
 • Бърза поръчка - 15 дни

  • 900.00 лв.

Издаване на разрешение за строеж на вътрешна инсталация

Необходими документи
 • Заявление свободен текст;

 • Документ за собственост или други вещни права;

 • Одобрен инвестиционен проект;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • 7 дни

  • Таксата се определя от гл. експерт ИИБЕ, съгласно Приложение № 4 на НАМДТСО

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по УТ

Необходими документи
 • Заявление по образец;

 • Документ за собственост;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга -14 дни

  • 5.00 лв.
 • Бърза услуга - 7 дни

  • 7.50 лв.

Заверка на екзекутивна документация за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура и съоръжения на техническата инфраструктура

Необходими документи
 • Заявление по образец;

 • Инвестиционен проект – екзекутив – 2 бр. Оригинали;

 • Документ за платена такса.

Съгласуване на идеен инвести-ционен проект за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура и съоръжения на техническата инфра-структура

Необходими документи
 • Заявление по образец;

 • Документ за собственост или др. вещни права;

 • Актуална скица

 • Виза за проектиране;

 • Идеен инвестиционен проект, съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – З бр. оригинали окомплектовани и съгласувани с контролните органи и експлоатационните предприятия на подземната инфраструктура и градски електротранспорт.

Срокове
Такси
 • – 7 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
  – 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

  • Таксата се определя от гл. експерт ИИБЕ, съгласно Приложение № 4 на НАМДТСО

Удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Необходими документи
 • Заявление свободен текст;

Срокове
Такси
 • Издава се веднага

  • безплатно

Регистрация на селскостопански животни

Необходими документи
 • Заявление свободен текст;

Срокове
Такси
 • Издава се веднага

  • безплатно

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга и издаване на удостоверения на водачите

Необходими документи
 • Заявление свободен текст;

Срокове
Такси
 • Издава се веднага

  • безплатно

Издаване на констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти

Необходими документи
 • Заявление свободен текст;

 • Документи за собственост;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • 48.00 лв.