Регистрация и контрол на търговската дейност

Вписване в информационен масив „Търговски обекти“ на заявления за работно време на стационарен търговски обект.

Необходими документи
 • Заявление по образец, за работно време на обекта в 1 екземпляр, от името на търговеца (екземплярът се разпечатва двустранно.)

 • Търговецът може да приложи към заявлението, копия от следните документи:

 • Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията (копие).

 • Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 9 от Закона за храните – за обекти по чл. 3, ал. 1,т. 1 и т. 3 от НРУИТДТСО (копие).

 • Удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство /за обекти в които се упражняват занаяти от юридически лица / (копие).

 • Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство / за обекти в които се упражняват занаяти от физически лица / (копие)

 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж или Разрешение за ползване.

 • Становище по чл. 16б от Закона за защита от шума в околната среда от съответната регионална здравна инспекция, относно спазване на граничните стойности на показателите за шум за обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, за времето от 23.00 до 08.00 часа.

 • Забележка: Търговци, които желаят работното време на обекта да бъде извън нормативно установеното – от 06.00 ч. до 23.00 ч. за урбанизирани територии и от 06.00 ч. до 22.00 ч. за обекти, които с дейността си предизвикват шум и са на отстояние по-малко от 30 м. от жилищна сграда, както и за обект, разположен в сграда с режим на етажна собственост, трябва да представят:

 • Протокол от Регионална здравна инспекция (РЗИ) или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта – за обекти в урбанизираните територии и за обекти които с дейността си предизвикват шум и са на отстояние по-малко от 30 м. от жилищна сграда (оригинал).

 • Протокол от Регионална здравна инспекция (РЗИ) или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта и съгласие на 50 % + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи – за обекти в жилищни сгради с режим на етажна собственост (оригинал).

Срокове
Такси
 • Заверката на заявлението за работно време и вписването му в информационен масив „Търговски обекти” се извършва в едномесечен срок без приложени документи. При прилагане на документи, заявлението се заверява в 7 -дневен срок, считано от датата на подаване на заявлението.

  • безплатно
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Заявлението за работно време на стационарен търговски обект (образец) се попълва в един екземпляр.

 • Заявлението се подава, респективно съгласуваният екземпляр се получава от управителя /собственика/ на фирмата или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

 • При получаването на заявлението е необходимо да се носи печата на фирмата, съгласно Приложение № 1 от НРУИТДТСО.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ВПИСАНО В ИНФОРМАЦИОНЕН МАСИВ „ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ“ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ НА СТАЦИОНАРЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ. ПОДАВА СЕ В 14 – ДНЕВЕН СРОК ОТ НАСТЪПВАНЕ НА ПРОМЯНАТА.

Необходими документи
 • Заявление по образец.

 • Търговецът може да приложи към заявлението, копия от посочените в т.1 документи.

Срокове
Такси
 • Заверката на заявлението за работно време и вписването му в информационен масив „Търговски обекти” се извършва в едномесечен срок без приложени документи. При прилагане на документи, заявлението се заверява в 7 -дневен срок, считано от датата на подаване на заявлението.

  • безплатно

Издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен - общинска собственост ( маси и столове за консумация на открито, хладилни витрини, щендери и стелажи )

Необходими документи
 • Заявление по образец.

 • Индивидуална схема, съгласувана с Дирекция „Транспорт“ на СО и одобрена от Гл. Архитект на района. Подава се до 15-то число на предходния месец с приложени документи.

Срокове
Такси
 • Разрешение за ползване на място се издава за срок до 6 (шест) месеца.

  Разрешенията се получават на 1-во число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението и след заплащане на такса за първия месец от срока на разрешението в размер на:

  • За разполагане на подвижни съоръжения (открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери и други подобни) пред стационарни търговски обекти за ІІІ-та зона - цена на ден:

   1,40 лв./кв. м.
  • За разполагане на подвижни съоръжения (открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери и други подобни) пред стационарни търговски обекти за ІІІ-та зона - цена на месец:

   35 лв./кв. м
  • За разполагане на маси и столове за консумация на открито –

   51 % от таксата по т. 1 /17,85 лв. на кв.м на месец/.
  • За подиуми: В периода, когато върху тях са разположени маси и столове за консумация –

   51 % от таксата по т. 1 /17,85 лв. на кв.м на месец/
  • За подиуми: В периода, когато върху тях не са разположени маси и столове за консумация на открито –

   5.00 лв. /кв.м. на месец/
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Таксата за ползване на място се заплаща в касата на район „Младост”, гише № 5 и № 6 или по банков път по сметка на СО-район „Младост” в „Общинска банка” АД – клон „Младост”: IBAN BG73 SOMB 9130 3117 6095 01, BIC SOMBBGSF. (в платежното нареждане се записва като основание: изх. № на разрешението и периода, за който се отнася плащането).

 • За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ месец – авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.

 • Забележка: Разрешението може да бъде прекратено: 1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец; 2. когато мястото не се използва в съответствие с издаденото разрешение; 3. когато мястото не се ползва от лицето, на което е предоставено; 4. когато обществени нужди налагат това; 5. по искане на лицето, на което е издадено, отправено не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на прекратяване.

Издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен – общинска собственост

Необходими документи
 • Заявление по образец - подава се до 15-то число на месеца, а ако не са приложени документи – до 10-то число на предходния месец.

 • Копия от следните документи /за фирми/:

  1. Актуално Удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
  2. Други документи, на които лицето се позовава.

 • Копия от следните документи /за земеделски производители/:

  1. Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година.
  2. Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година.
  3. Други документи, на които лицето се позовава.

Срокове
Такси
 • Разрешение за ползване на място се издава за срок до 6 (шест) месеца.

  Разрешенията се получават на 1-во число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението и след заплащане на такса в размер на:

  • 1.1 За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито - за За ІІІ-та зона - цена на ден -

   1.40 лв./кв. м
  • 1.2 За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито - за ІІІ-та зона - цена на месец -

   35.00 лв./ кв. м.
  • 2. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници за ІІІ-та зона - цена на ден -

   3.20 лв./кв. м.
  • 3. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др. - за ІІІ-та зона - цена на ден -

   1.20 лв./кв. м.
  • 4. За разносна търговия на открито с вестници и списания -

   таксите по т. 1, определени пропорционално на ползваната площ.
  • ЗАБЕЛЕЖКА:При ползване на терен общинска собственост от инвалиди те заплащат

   50 % от дължимата такса, както следва:
  • - За лица със загуба на работоспособност над 90%, когато дейността се упражнява лично или от членове на техните семейства;

  • - За лица със загуба на работоспособност над 50 %, когато лично упражняват дейността.

  • Преференцията се ползва само в случаите на т.1

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Таксата за ползване на място се заплаща в касата на район „Младост”, гише № 5 и № 6 или по банков път по сметка на СО-район „Младост” в „Общинска банка” АД – клон „Младост”: IBAN BG73 SOMB 9130 3117 6095 01, BIC SOMBBGSF. (в платежното нареждане се записва като основание: изх. № на разрешението и периода, за който се отнася плащането).

 • За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ месец – авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.

 • Забележка: Разрешението може да бъде прекратено: 1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец; 2. когато мястото не се използва в съответствие с издаденото разрешение; 3. когато мястото не се ползва от лицето, на което е предоставено; 4. когато обществени нужди налагат това; 5. по искане на лицето, на което е издадено, отправено не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на прекратяване.

Вписване в информационен масив „ Обекти за търговия на открито в имоти частна собственост“ на заявление за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост

Необходими документи
 • Търговецът може да приложи към заявлението, копия от следните документи:

  1. Заявление по образец, в 2 екземпляра.

 • Копия от следните документи /за фирми/:

  1. Актуално Удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
  2. Други документи, на които лицето се позовава.

 • Копия от следните документи /за земеделски производители/:

  1. Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година.
  2. Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година.
  3. Други документи, на които лицето се позовава.

Срокове
Такси
 • Заверката на заявлението за работно време и вписването му в информационен масив „Търговски обекти” се извършва в едномесечен срок без приложени документи.

  • безплатно
 • При прилагане на документи, заявлението се заверява в 7 -дневен срок, считано от датата на подаване на заявлението.

  • безплатно

Издаване на дубликат /заверено копие от документ/ от архива на търговски отдел.

Необходими документи
 • Заявление свободен текст

Срокове
Такси
 • -
  • Такса за заверяване на копието

   10.00 лв.

Издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно-указателни табели (ФИУТ) върху имоти – общинска собственост.

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Декларация по образец

 • Към заявлението се прилагат:

  – Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ – за физически и юридически лица без регистрация в търговския регистър;
  – Списък на местата за поставяне на ФИУТ/дейността с посочване на вида на табелите;
  – Отбелязано местоположение на всяка ФИУТ върху извадка от карта на гр.София, съгласно списъка);
  – Визуализация на всяка ФИУТ, списъка;
  – Текстово и графично съдържание на всяка ФИУТ – 2 бр.;
  – Декларация по образец
  – Нотариално заверено пълномощно (при подаване на заявлението от пълномощник).

Срокове
Такси
 • Разрешение за ползване на място се издава за срок до 1 (една) година.

  • Такса за поставяне на фирмена информационно-указателна табела –

   50.00 лв./месец/ кв.м. информационна площ.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Таксата за ползване на място се заплаща в касата на район „Младост”, гише № 5 и № 6 или по банков път по сметка на СО-район „Младост” в „Общинска банка” АД – клон „Младост”: IBAN BG73 SOMB 9130 3117 6095 01, BIC SOMBBGSF. (в платежното нареждане се записва като основание: ФИУТ; изх. № на разрешението и периода, за който се отнася плащането).

 • За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ месец – авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.

 • Забележка: Разрешението може да бъде прекратено (изцяло или частично): 1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец; 2. когато мястото не се използва в съответствие с издаденото разрешение; 3. когато обществени нужди налагат това; 4. по искане на лицето, на което е издадено, отправено не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на прекратяване.При желание за издаване на ново разрешение за същото/същите място/места, следва да се подаде заявление най-малко един месец преди изтичане на срока на разрешението.

Издаване на разрешение за ползване на място за поставяне на фирмени тотеми върху общински терен.

Необходими документи
 • Заявление по образец.

 • Към заявлението се прилагат:

  – Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ – за юридически лица без регистрация в търговския регистър;
  – Одобрена проектна документация;
  – Разрешение за поставяне;

Срокове
Такси
 • Разрешение за ползване на място се издава за срок до 3 (три) години.

  • Такса за поставяне на фирмени тотеми, като заетата площ не бива да е по-малко от площта на проекцията на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура върху общинския терен -

   50.00 лв. /месец/ кв.м. заета площ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • Таксата за ползване на място се заплаща в касата на район „Младост”, гише № 5 и № 6 или по банков път по сметка на СО-район „Младост” в „Общинска банка” АД – клон „Младост”: IBAN BG73 SOMB 9130 3117 6095 01, BIC SOMBBGSF. (в платежното нареждане се записва като основание: ФИРМЕН ТОТЕМ ; изх. № на разрешението и периода, за който се отнася плащането).

 • За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ месец – авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.

 • Забележка: Разрешението може да бъде прекратено : 1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец; 2. когато мястото не се използва в съответствие с издаденото разрешение; 3. когато обществени нужди налагат това; 4. по искане на лицето, на което е издадено, отправено не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на прекратяване. При желание за издаване на ново разрешение за същото/същите място/места, следва да се подаде заявление най-малко един месец преди изтичане на срока на разрешението.