Инвестиции и контрол по строителството

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

Необходими документи
Срокове
Такси
  • – 7 дни

    • Таксата се определя от служител от отдел ИИБЕ, съгласно Приложение № 4 на НАМДТСО

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:

Издаване на удостоверение за завършен груб строеж

Необходими документи
  • Заявление по образец;

  • Документ за собственост;

  • Разрешение за строеж;

  • Протокол за откриване на строителна площадка и строителна линия със заверки по нива до кота „било“;

  • Констативен акт обр. З;

  • Констативен акт за годност на конструкцията /обр. 14/;

  • Документ за платена такса.