Устройство на територията и кадастър

1. Издаване на виза за проектиране на основание чл.140 от ЗУТ (Уникален идентификатор на административна услуга – 2083)

Необходими документи
 • Заявление по образец (РА-УТ-003)

 • Документ за собственост

 • Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя)

 • Нотариално заверено пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник/ци на заявителя/ите);

 • Скица на имота, издадена от компетентната институция (АГКК, Районната администрация);

 • Мотивирано предложение за издаване на виза (в случаите по чл.140, ал.3 от ЗУТ);

 • Геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност, заверени от отдел „Екология“;

 • Съгласие от (съ)собствениците на имота с нотариално заверени подписи, (когато всички (съ)собственици не са заявители)

 • Комбинирана скица изготвена от правоспособно лице по ЗКИР

 • Вносна бележка или платежно нареждане за внесена такса

Срокове
Такси
 • 14 дни след окомплектоване на преписката.

  • Такса на основание чл. 140, ал. 2 от ЗУТ

   40.00 лв.
  • Такса на основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ

   150.00 лв.

2. Съгласуване на идеен инвестиционен проект (Уникален идентификатор на административна услуга – 2083)

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др.вещни права;

 • Актуална скица, издадена от СГКК;

 • Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР;

 • Виза за проектиране;

 • Идеен инвестиционен проект, съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - Збр. оригинали;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • 14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
  30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

  • Оценка за съответствие от РЕСУТ (чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ) – 30% от размера на таксата за съгласуване и одобряване на техничеки и работни проекти За съгласуване и одобряване -30% от таксата за одобряване на техничеки и работни проекти

3. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез експертен съвет

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др.вещни права;

 • Актуална скица на имота, издадена от СГКК;

 • Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР;

 • Виза за проектиране;

 • Технически или работен инвестиционен проект, съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - 2бр. оригинали;

 • Комплексен доклад за оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите/по желание на възложителя/;

 • За нов строеж и при разделяне на обекти - предварителни договори с експлоатационните дружества, за преустройство и смяна на предназначението – становище от „Софийска вода” АД и споразумение с „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

 • Копие от одобрените проекти и разрешение за ползване /в случай на преустройство и смяна на предназначението/;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • 14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
  30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

  • За одобряване на технически и работни проекти: Проекти за ново строителство: за жилищни сгради – 0,20 лв./кв.м РЗП със сутерен за нежилищни сгради - 0,40 лв./кв.м РЗП със сутерен Проекти за преустройство, смяна на предназначение и реконструкция: за жилищни сгради – 0,08 лв./кв.м РЗП със сутерен за обществени сгради - 0,20 лв./кв.м РЗП със сутерен За оценка за съответствие от РЕСУТ – 30% от горните такси

4. Одобряване на проект – заснемане на изпълнен строеж за възстановяване на изгубен инвестиционен проект (чл.145, ал.5 от ЗУТ)

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др.вещни права;

 • Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя)

 • Нотариално заверено пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник/ци на заявителя/ите);

 • Актуална скица, издадена от СГКК;

 • Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР;

 • Удостоверение от районната администрация за липса на запазен в архива на района проект

 • Технически или работен инвестиционен проект, съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - 2бр. оригинали;

 • Комплексен доклад за оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите/по желание на възложителя/;

 • Становища за присъединяване от „Софийска вода” АД , „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Виваком АД, и др.

 • Копие от Разрешение за строеж, Акт за узаконяване

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • 14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
  30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

  • Такса: За одобряване на технически и работни проекти: за жилищни сгради – 0,20 лв./кв.м РЗП със сутерен за обществени сгради - 0,40 лв./кв.м РЗП със сутерен Проекти за преустройство, смяна на предназначение и реконструкция: за жилищни сгради – 0,08 лв./кв.м РЗП със сутерен за обществени сгради - 0,20 лв./кв.м РЗП със сутерен За оценка за съответствие от РЕСУТ – 30% от горните такси

5. Издаване на разрешение за строеж по одобрен инвестиционен проект (Уникален идентификатор на административна услуга – 2112)

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др.вещни права;

 • Актуална скица, издадена от СГКК;

 • Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР;

 • Одобрен инвестиционен проект

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • 7 дни

  • -за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради – 8 лв./кв.м РЗП -за преустройство, смяна на предназначението и реконструкция, както и за второстепенни постройки на терени за жилищно строителство - 2 лв./кв.м РЗП

6. Издаване на разрешения за строеж по чл.147 от ЗУТ /второстепенни постройки, басейни, огради, фотоволтаични системи с мощност до 30кW и др./

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др.вещни права;

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР /не е необходима при остъкляване на балкон/;

 • Становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението и ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини - Збр. оригинали;

 • Виза за проектиране /за второстепенни постройки/;

 • Становище на електроинженер и/или инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението /за фотоволтаични системи/;

 • Трасировъчен карнет /за огради/;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • 7 дни

  • - за второстепенни постройки и басейни – 2 лв./кв.м РЗП - за огради по чл.147, ал.1, т.7 от ЗУТ: 2 лв./лин.м спрямо периметъра на оградата - за огради по чл.48, ал.9 от ЗУТ: 2 лв./лин.м спрямо разгъвката на оградата - за фотоволтаични системи – 0,3% от стойността на обекта

7. Издаване на разрешения за промяна предназначение на самостоятелен обект без извършване на строително монтажни работи /без СМР/ по чл.147А от ЗУТ

Необходими документи
 • Заявление и Уведомление по образец

 • Документ за собственост или др.вещни права

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Документ за платена такса

 • Копие от одобрения проект на сградата и обяснителната записка;

Срокове
Такси
 • 14 дни

  • за смяна на предназначението

   2 лв./кв.м РЗП

8. Презаверяване на издадено Разрешение за строеж

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др. вещни права

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР /не е необходима при остъкляване на балкон/;

 • Становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението и ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини - Збр. оригинали;

 • Виза за проектиране /за второстепенни постройки/;

 • Становище на електроинженер и/или инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението /за фотоволтаични системи/;

 • Трасировъчен карнет /за огради/;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • 7 дни

9. Съгласуване и одобряване на проекти за преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ и издаване на заповед към PC (Уникален идентификатор на административна услуга – 2061)

Необходими документи
 • Заявление и Декларация по образец

 • Документ за собственост или др. вещни права

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР

 • Виза за проектиране

 • Технически или работен инвестиционен проект – преработка – З бр. оригинали

 • Комплексен доклад за оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите/по желание на възложителя/

 • Нотариално заверена декларация по чл.154, ал.5 от ЗУТ

 • Документ за платена такса

 • Забележка: Може да се изискват и други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.

Срокове
Такси
 • - 14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
  - 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

  • – за жилищни сгради –

   0,04 лв./кв.м РЗП със сутерен
  • – за обществени сгради –

   0,10 лв./кв.м РЗП със сутерен
  • – за оценка за съответствие от РЕСУТ –

   30% от горните такси

10. Предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж (по чл.175 от ЗУТ)

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Инвестиционен проект – екзекутив – 2 бр. оригинали

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 14 дни

  • – за жилищни сгради –

   0,024 лв./кв.м РЗП със сутерен
  • – за обществени сгради –

   0,06 лв./кв.м РЗП със сутерен

11. Регистриране на технически паспорт на строежи с Разрешение за строеж

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Технически паспорт - 2бр. оригинали и цифров носител;

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 7 дни

  • 10лв + ДДС

12. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на съществуваща сграда

Необходими документи
 • 1. Заявление по образец

 • Технически паспорт - 2бр. оригинали и цифров носител;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • 7 дни

  • 10лв + ДДС

13. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването /констативен акт образец №3/ (Уникален идентификатор на административна услуга – 2098)

Необходими документи
 • Заявление по образец
  /от лицето упражняващо строителен надзор или техническия ръководител на строежа/

 • . Копие от разрешение за строеж;

 • Копие от виза за проектиране ;

 • Копие от Протокол образец №2;

 • Копие от одобрени трасировъчен план и план основи;

 • Контролно заснемане, извършено от правоспособно лице – оригинал;

 • Констативени актове образец №3 - 4бр. оригинали;

 • Копие от договор с надзорна фирма;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • 7 дни

  • 30лв + ДДС

14. Одобряване на проект за делба по чл.202 и чл. 203 от ЗУТ и издаване на Удостоверение (Уникален идентификатор на административна услуга – 1991)

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др.вещни права;

 • Актуална скица на имота, издадена от СГКК

 • Технически или работен инвестиционен проект, съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - Збр. оригинали;

 • Комплексен доклад за оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите /по желание на възложителя/;

 • Предварителни договори с експлоатационните дружества;

 • Копие от одобрените проекти и разрешение за ползване;

 • Решение на съда за допускане на делбата /при съдебна делба/;

 • Документ за платена такса

 • Забележка: Може да се изискват и други документи, съобразно спецификата на строежа.

Срокове
Такси
 • 14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
  30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

  • 2 лв./кв.м РЗП

15. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др.вещни права

 • Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя)

 • Актуална скица на имота, издадена от СГКК

 • Разрешение за строеж, одобрени проекти, протоколи и др., в зависимост от искането

 • Документ за платена такса

 • Забележка: Когато се иска удостоверение за приложена регулация да се приложи комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР

Срокове
Такси
 • -
  • Обикновена - 14 дни

   5 лв.
  • Бърза - 7 дни

   7.50 лв.
  • Експресна - 4 дни

   10 лв.

16. Издаване на удостоверения по чл. 13 от ППЗСПЗЗ

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Актуално удостоверение от ОС“Земеделие“

 • Актуално удостоверение за наследници

 • Цветна комбинирана скица с нанесен подземен кадастър, изготвена от правоспособно лице- 2бр. оригинал

Срокове
Такси
 • 14 дни след влизане в сила на заповедта по чл. 11 от ППЗСПЗЗ

17. Издаване на копие от кадастрален и регулационен план – ситуационно решение за изготвяне на проект за поставяне на преместваемо съоръжение

Необходими документи
 • Заявление (свободен текст)

 • Документ за собственост или договор за наем

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • -
  • Обикновена - 7 дни

   20лв + ДДС
  • Бърза - 4 дни

   30 лв. + ДДС
  • Експресна - 2 дни

   40 лв + ДДС

18. Издаване на скица с указан начин на поставяне по чл.56 или чл.57 от ЗУТ

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или договор за наем

 • Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя)

 • Нотариално заверено пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник/ци на заявителя/ите)

 • Актуална скица на имота, издадена от СГКК

 • Комбинирана скица изготвена от правоспособно лице по чл.16 от ЗКИР

 • Мотивирано предложение

 • Геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност, заверени от отдел „Екология“

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • -
  • 14 дни след окомплектоване на преписката

   40 лв.

19. Одобряване на проекти и издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти, рекламно информационни елементи, елементи на градското обзавеждане

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или договор за наем

 • Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя)

 • Нотариално заверено пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник/ци на заявителя/ите)

 • Актуална скица на имота, издадена от СГКК и/или от действащия план за регулация

 • Скица с указан начин на поставяне, издадена от гл.архитект на район „Младост” или схема за поставяне, одобрена от гл.архитект на СО

 • Проектна документация, съгласно изискванията на Наредба за ПОРИМДЕРДТСО на СОС

 • Предварителни договори с експлоатационните дружества

 • Документ за платена такса

 • Други други документи, съобразно спецификата на обекта

 • Забележка: Към всички проектни разработки се представя план за безопасност и здраве и декларация от възложителя

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • - за преместваеми обекти - сергия или маса

   25 лв.
  • - за преместваеми обекти с типов проект

   50 лв
  • - за преместваеми обекти по индивидуален проект - 8,00 лв./кв. м., но не по-малко 50 лв.

   мин. 50 лв.
  • - за преместваеми обекти - автомивки и автосервизи - 10,00 лв./кв. м., но не по- малко от 100,00 лв

   мин. 100 лв.
  • - рекламен елемент с едностранна рекламна площ до 4 кв. м.

   200 лв.
  • - за рекламни елементи с типов проект

   100 лв.
  • - за рекламни елементи с индивидуален проект

   300 лв.
  • - за фирмена информационно-указателна табела

   50 лв.
  • - за временни информационни елементи

   50 лв.
  • - за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект

   50 лв.
  • - за фирмен тотем

   200 лв.
  • за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент

   80 % от таксата за издаване на разрешение за поставяне.

20. Справка и издаване на заверен препис (копия) от документи

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др. вещни права

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена - 7 дни

  • А4 - 2 лв. А3 - 4 лв. А2 - 8 лв. А1 - 16 лв. А0 - 30 лв.

 • Бърза - 4 дни

  • А4 - 3 лв. А3 - 6 лв. А2 - 12 лв. А1 - 24 лв. А0 - 45 лв.

 • Експресна - 2 дни

  • А4 - 4 лв. А3 - 8 лв. А2 - 16 лв. А1 - 32 лв. А0 - 60 лв.

21. Писмен отговор за липса на досие в архива

Необходими документи
 • Заявление (свободен текст)

 • Документ за собственост или др.вещни права

 • Документ за платена такса

 • Забележка: В заявлението да се опише точно имота или № на Разрешение за строеж

Срокове
Такси
 • -
  • Обикновена - 14 дни

   2лв + ДДС
  • Бърза - 7 дни

   3лв + ДДС
  • Експресна - 4 дни

   4 лв + ДДС

22. Издаване на заверено копие от ПУП

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или други вещни права

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • -
  • Обикновена - 7 дни

   10 лв
  • Бърза - 4 дни

   15 лв
  • Експресна - 2 дни

   20 лв.

23. Издаване на удостоверения за идентичност на имоти по регулационни планове (Уникален идентификатор на административна услуга – 2082)

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или други вещни права

 • Удостоверение за наследници /когато имота е наследствен/

 • Скица от стар и действащ план

 • Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • -
  • Обикновена - 14 дни

   20 лв + ДДС
  • Бърза - 7 дни

   30.00 лв.+ДДС

22. Издаване на удостоверения за градоустройствен статут на имотите по ПУП и ОУП – само текст

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или други вещни права

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка – 14 дни

  • за физически лица-

   20.00 лв. +ДДС + разходите за копиране
  • за юридически лица -

   30.00 лв. + ДДС + разходите за копиране;
 • Бърза поръчка – 7 дни

  • за физически лица –

   30.00 лв. + ДДС + разходите за копиране
  • за юридически лица -

   45.00 лв. + ДДС+разходите за копиране

25. Издаване на удостоверения за градоустройствен статут на имотите по ОУП – текст и графикчна част

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др. вещни права

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Документ за платена такса

 • Забележка: В заявлението изрично да се посочи искане на графична част

Срокове
Такси
 • Обикновена - 14 дни

  • за физически лица

   20.00 лв.+ДДС
  • за юридически лица

   30.00 лв.+ДДС
 • Бърза - 7 дни

  • за физически лица –

   30лв+ДДС+разходите за копиране
  • за юридически лица

   45лв+ДДС+разходите за копиране

26. Изготвяне на становища за необходимост от провеждане на различни процедури

Необходими документи
 • Заявление свободен текст

 • Документи за собственост или др. вещни права

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по чл.16 от ЗКИР

 • Описание на инвестиционното намерение, мотивирано предложение и др., в зависимост от спецификата на искането

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • за физически лица

   20 лв + ДДС
  • за юридически лица и ведомства

   30 лв + ДДС

27. Разрешаване на устройствена процедура (изработване проект за изменение на ПУП)

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или договор за наем

 • Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя)

 • Нотариално заверено пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник/ци на заявителя/ите)

 • Актуални скици на засегнатите имоти, издадена от СГКК

 • Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по чл.16 от ЗКИР

 • Мотивирано предложение, изготвено от лицензиран проектант

 • Документ за платена такса

 • Забележка: Може да се изискват и други документи, съобразно спецификата на разработката

Срокове
Такси
 • -
  • 14 дни

   100 лв + ДДС

28. Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване (Уникален идентификатор на административна услуга – 2117)

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документи за собственост или др. вещни права

 • 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя)

 • 4. Нотариално заверено пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник/ци на заявителя/ите)

 • Актуални скици на засегнатите имоти, издадени от СГКК

 • Проект за изменение на плана за регулация - 3бр. оригинали и цифров носител

 • Съгласуване на проекта с експлоатационните дружества, ОБД и КАТ/за улици

 • Документ за платена такса

 • При промяна на границите на УПИ се представя и предварителен договор, съгласно чл.15, ал.З от ЗУТ

 • Забележка: Може да се изискват и други документи, съобразно спецификата на разработката

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • – до 1 дка –

   200 лв.+ДДС
  • – до 10 дка –

   250 лв.+ДДС
  • – над 10 дка –

   300 лв.+ДДС

29. Процедура за одобряване на изменение на план за застрояване / (Уникален идентификатор на административна услуга – 2117)

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документи за собственост или др. вещни права

 • Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя)

 • Нотариално заверено пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник/ци на заявителя/ите)

 • Актуални скици на засегнатите имоти, издадени от СГКК

 • Проект за изменение на плана за застрояване - 2бр. оригинали

 • Съгласуване на проекта с експлоатационните дружества и Дирекция „Зелена система”

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • – до 1 дка –

   200.00 лв.+ДДС
  • – до 10 дка –

   250.00 лв.+ДДС
  • – над 10 дка –

   300.00 лв.+ДДС

30. Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документи за собственост или др. вещни правa

 • Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя)

 • Нотариално заверено пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник/ци на заявителя/ите);

 • Актуални скици на засегнатите имоти, издадени от СГКК

 • Проект за изменение на плана за регулация и застрояване - 2бр. оригинали и цифров носител

 • Съгласуване на проекта с експлоатационните дружества, Дирекция „Зелена система”, ОБД и КАТ /за улици/;

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • – до 1 дка –

   400 лв.+ДДС
  • – до 10 дка –

   500 лв.+ДДС
  • – над 10 дка –

   600 лв.+ДДС

31. Процедура за одобряване на работен устройствен план

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документи за собственост или др.вещни права

 • Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя)

 • Нотариално заверено пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник/ци на заявителя/ите)

 • Актуални скици на засегнатите имоти, издадени от СГКК

 • Проект за работен устройствен план - 2бр. оригинали

 • Съгласуване на проекта с експлоатационните дружества

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • до 1 дка

   400 лв + ДДС
  • до 10 дка

   500 лв + ДДС
  • над 10 дка

   600 лв + ДДС

32. Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документи за собственост или др.вещни права

 • Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя)

 • Нотариално заверено пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник/ци на заявителя/ите);

 • Актуални скици на засегнатите имоти, издадени от СГКК

 • Проект за изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план - 2бр. оригинали и цифров носител

 • Съгласуване на проекта с експлоатационните дружества, Дирекция „Зелена система”, ОБД и КАТ /за улици/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • до 1 дка

   600 лв + ДДС
  • до 10 дка

   700 лв + ДДС
  • над 10 дка

   800 лв + ДДС

33. Регистриране на преместваем обект / рекламен елемент и издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за преместваеми обекти

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Копие от разрешението за поставяне;

 • Становища за въвеждане в експлоатация от СРЗИ и РС „ПАБ” /или лица по съответните специалности от лицензирани консултантски фирми/;

 • Сертификат за безопасност на конструкцията и становище от лицензиран инженер - конструктор;

 • Декларация от техническо лице-изпълнител, за реализация на обекта съгласно одобрения проект;

 • Снимков материал;

 • Договори с експлоатационните дружества /ако обекта е захранен с ток и вода/;

 • Документ за платена такса.

Срокове
Такси
 • 7 дни

  • по типов проект

   100 лв.

34. Одобряване на схема за поставяне на мобилни съоръжения пред стационарни търговски обекти

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Схема за поставяне, изработена от правоспособен архитект в съответствие с изискванията на Наредба за ПОРИМДЕРДТСО и съгласувана с отдел „ОБД” към СО;

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 7 дни

  • 25 лв.

35. Издаване на Заповед по чл.16, ал.6 от ЗУТ

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документи за собственост или др.вещни права – Нотариален акт, Решение на ОСЗ и др

 • Актуално удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя)

 • Нотариално заверено пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник/ци на заявителя/ите)

 • Копие от скица

 • Копие от удостоверение за идентичност на имена (при необходимост)

36. Попълване на служебно поле в декларация по чл.14 от ЗМДТ

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Нотариален акт

 • Декларация по чл.14 от ЗМДТ

37. Внасяне на допълнителни документи

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Приложения