• Пон - Пет 8:30 - 17:00 ч.
 • 02/9067 600

Устройство на територията и кадастър

1. Издаване на виза за проектиране на осн. чл. 140 от ЗУТ

Необходими документи
 • Заявление по образец от собственика

 • Документ за собственост

 • Удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/

 • Актуална скица на имота, издадена от СГКК

 • Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР

 • Мотивирано предложение

 • Геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност, заверени от отдел „Екология“

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 14 дни след окомплектоване на преписката.

  • Такса на основание чл. 140, ал. 2 от ЗУТ

   40.00 лв.
  • Такса на основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ

   150.00 лв.

2. Издаване на удостоверения по чл. 13 от ППЗСПЗЗ

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Актуално удостоверение от ОСЗ

 • Актуално удостоверение за наследници

 • Цветна комбинирана скица с нанесен подземен кадастър, изготвена от правоспособно лице- 2 бр. оригинал

Срокове
Такси
 • 14 дни след влизане в сила на заповедта по чл. 11 от ППЗСПЗЗ

3. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по УТ

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др. вещни права;

 • Актуална скица на имота, издадена от СГКК;

 • Разрешение за строеж, одобрени проекти, протоколи и др., в зависимост от искането;

 • Документ за платена такса.

 • Забележка: Когато се иска удостоверение за приложена регулация да се приложи комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР.

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 14 дни

  • 5.00 лв.
 • Бърза услуга - 7 дни

  • 7.50 лв.
 • Експресна услуга - 4 дни

  • 10.00 лв.

4. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на строеж

Необходими документи
 • Заявление свободен текст

 • Технически паспорт – 2бр. оригинали и цифров носител

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 7 дни

  • 10.00 лв.

5. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването /констативен акт образец №3/

Необходими документи
 • 1. Заявление /от лицето упражняващо строителен надзор или техническия ръководител на строежа/

 • Копие от разрешение за строеж

 • Копие от виза за проектиране

 • Копие от Протокол образец №2

 • Копие от одобрени трасировъчен план и план основи

 • Контролно заснемане, извършено от правоспособно лице – оригинал

 • Констативени актове образец №3 – 4бр. оригинали

 • Копие от договор с надзорна фирма

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 7 дни

  • 30.00 лв.

6. Съгласуване на идеен инвестиционен проект

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др.вещни права

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Kомбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР

 • Виза за проектиране

 • Идеен инвестиционен проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – З бр. оригинали

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
  30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

  • 30% от таксата за одобряване на техничеки и работни проекти

7. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез експертен съвет

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др.вещни права

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР

 • Виза за проектиране

 • Технически или работен инвестиционен проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – Збр. оригинали

 • Комплексен доклад за оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите/по желание на възложителя/

 • За нов строеж и при разделяне на обекти – предварителни договори с експлоата-ционните дружества, за преустройство и смяна на предназначението – становище от „Софийска вода” АД и споразумение с „ЧЕЗ Разпределение България” АД

 • Копие от одобрените проекти и разрешение за ползване /в случай на преустройство и смяна на предназначението/

 • Документ за платена такса

 • Забележка: Може да се изискват и други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.

Срокове
Такси
 • 14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ

  30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

  • За одобряване на технически и работни проекти: Проекти за ново строителство: – за жилищни сгради

   0,20 лв./кв.м РЗП със сутерен
  • – за обществени сгради

   0,40 лв./кв.м РЗП със сутерен
  • Проекти за преустройство, смяна на предназначение и реконструкция: – за жилищни сгради –

   0,08 лв./кв.м РЗП със сутерен
  • – за обществени сгради –

   0,20 лв./кв.м РЗП със сутерен
  • За оценка за съответствие от РЕСУТ –

   30% от горните такси
  • За издаване на разрешение за строеж: – за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради –

   8 лв./кв.м РЗП
  • – за преустройство, смяна на предназначението и реконструкция, както и за второстепенни постройки на терени за жилищно строителство –

   2 лв./кв.м РЗП
  • – за индивидуално жилищно застрояване до 300 кв. м. РЗП и за жилищни сгради, изграждани чрез жилищно-строителни кооперации –

   4 лв./кв.м РЗП
  • – за електронни съобщителни мрежи и съоръжения –

   0,3% от стойността на обекта

8. Издаване на разрешение за строеж по одобрен инвестиционен проект

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др. вещни права

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР

 • Одобрен инвестиционен проект

 • Документ за платена такса.

 • Забележка: Може да се изискват и други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа

Срокове
Такси
 • 7 дни

  • – за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради –

   8 лв./кв.м РЗП
  • – за преустройство, смяна на предназначението и реконструкция, както и за второстепенни постройки на терени за жилищно строителство –

   2 лв./кв.м РЗП
  • – за индивидуално жилищно застрояване до 300 кв. м. РЗП и за жилищни сгради, изграждани чрез жилищно-строителни кооперации-

   4 лв./кв.м РЗП
  • – за електронни съобщителни мрежи и съоръжения –

   0,3% от стойността на обекта

9. Съгласуване и одобряване на проекти за преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ и издаване на заповед към PC

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др. вещни права

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР

 • Виза за проектиране

 • Технически или работен инвестиционен проект – преработка – З бр. оригинали

 • Комплексен доклад за оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите/по желание на възложителя/

 • Нотариално заверена декларация по чл.154, ал.5 от ЗУТ

 • Документ за платена такса

 • Забележка: Може да се изискват и други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.

Срокове
Такси
 • – 14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
  – 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

  • – за жилищни сгради –

   0,04 лв./кв.м РЗП със сутерен
  • – за обществени сгради –

   0,10 лв./кв.м РЗП със сутерен
  • – за оценка за съответствие от РЕСУТ –

   30% от горните такси

10. Заверка на екзекутивна документация

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Инвестиционен проект – екзекутив – 2 бр. оригинали

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 14 дни

  • – за жилищни сгради –

   0,024 лв./кв.м РЗП със сутерен
  • – за обществени сгради –

   0,06 лв./кв.м РЗП със сутерен

11. Издаване на разрешения за строеж по чл. 147 от ЗУТ /второстепенни постройки, ба-сейни, огради, остъкляване на балкони, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа, фотоволтаични системи с мощност до 30кW и др./

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др. вещни права;

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР /не е необходима при остъкляване на балкон/

 • Становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението и ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини – З бр. оригинали

 • Виза за проектиране /за второстепенни постройки/

 • Становище на електроинженер и/или инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението /за фотоволтаични системи/

 • Трасировъчен карнет /за огради/

 • Документ за платена такса

 • Забележка: За остъкляване на балкони се прилага още: Копие от одобрения проект на обекта;

 • Решение на общото събрание на собствениците, взето с мнозинство над 50% от ид.ч. /прилага се копие от протокола, с нотариално заверена декларация от домоуправителя, че подписите са положени пред него/; Нотариално заверени декларации за съгласие от всички собственици – непосредствени съседи на обекта

Срокове
Такси
 • 7 дни

  • – за второстепенни постройки и басейни –

   2 лв./кв.м РЗП
  • – за огради –

   2 лв./лин.м спрямо периметъра на оградата
  • – за фотоволтаични системи –

   0,3% от стойността на обекта
  • – за остъкляване на балкони –

   2 лв./кв.м спрямо площта остъкляването

12. Одобряване на проект за делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ

Необходими документи
 • 1. Заявление по образец

 • Документ за собственост или др. вещни права

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Технически или работен инвестиционен проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – З бр. оригинали

 • Комплексен доклад за оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите /по желание на възложителя/

 • Предварителни договори с експлоатационните дружества

 • Копие от одобрените проекти и разрешение за ползване

 • Решение на съда за допускане на делбата /при съдебна делба/

 • Документ за платена такса.

 • Забележка: Може да се изискват и други документи, съобразно спецификата на строежа.

Срокове
Такси
 • 14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
  – 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

  • 2.00 лв./кв.м РЗП

13. Издаване на копие от кадастрален и регулационен план – ситуационно решение за изготвяне на проект за поставяне на преместваемо съоръжение

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или договор за наем

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7 дни

  • 20.00 лв.
 • Бърза услуга - 4 дни

  • 30.00 лв.
 • Експресна услуга - 2 дни

  • 40.00 лв.

14. Издаване на скица с указан начин на поставяне

Необходими документи
 • Заявление свободен текст

 • Документ за собственост или договор за наем

 • Актуална скица на имота, издадена от СГКК

 • Мотивирано предложение

 • Геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност, заверени от отдел „Екология“

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 14 дни след окомплектоване на преписката

  • 40.00лв

15. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Необходими документи
 • Заявление свободен текст

 • Документи за собственост или договор за наем

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Скица с указан начин на поставяне, издадена от гл. архитект на Район „Младост” или схема за поставяне, одобрена от гл. архитект на СО

 • Проектна документация, съгласно изискванията на Наредба за ПОРИМДЕРДТСО на СОС

 • Предварителни договори с експлоатационните дружества

 • Документ за платена такса

 • Забележка: Към всички проектни разработки се представя план за безопасност и здраве и декларация от възложителя

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • – за преместваеми обекти – сергия или маса -

   25.00 лв.
  • – за преместваеми обекти с типов проект –

   50.00 лв.
  • – за преместваеми обекти по индивидуален проект –

   8.00 лв./кв. м., но не по-малко от 50,00 лв.
  • – за преместваеми обекти – автомивки и автосервизи –

   10.00 лв./кв. м., но не по- малко от 100,00 лв.
  • – рекламен елемент с едностранна рекламна площ до 4 кв. м. –

   200.00 лв.
  • – за рекламни елементи с типов проект –

   100.00 лв.
  • – за рекламни елементи с индивидуален проект –

   300.00 лв.
  • – за фирмена информационно-указателна табела –

   50.00 лв.
  • – за временни информационни елементи –

   50.00 лв.
  • – за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект –

   50,00 лв.
  • – за фирмен тотем –

   200,00 лв.
  • – за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент –

   80 % от таксата за издаване на разрешение за поставяне.

16. Писмен отговор за липса на досие в архива

Необходими документи
 • Заявление по образец;

 • Документ за собственост или др. вещни права;

 • Документ за платена такса;

 • Забележка: В заявлението да се опише точно имота или № на разрешение за строеж.

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 14 дни

  • 2.00 лв.
 • Бърза услуга - 7 дни

  • 3.00 лв.
 • Експресна услуга - 4 дни

  • 4.00 лв.

17. Преписки по чл. 195, чл. 196, чл. 197 от ЗУТ

Необходими документи
 • Заявление свободен текст;

 • Документ за собственост/когато се отнася за собствен имот/

18. Издаване на заверено копие от ПУП

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др. вещни права

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена услуга - 7 дни

  • 10.00 лв.
 • 4 дни

  • 15.00 лв.
 • 2 дни

  • 20.00 лв.

19. Справка и издаване на заверени копия от документация

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или др. вещни права

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка – 7 дни

  • А4 –

   2,00 лв.
  • А3 -

   4.00 лв.
  • А2-

   8.00 лв.
  • А1-

   16.00 лв.
  • А0-30лв.

 • Бърза поръчка – 4 дни

  • А4 –

   3.00 лв.
  • А3-

   6.00 лв.
  • А2-

   12.00 лв.
  • А1-

   24лв
  • А0-

   45.00 лв.
 • Експресна поръчка – 2 дни

  • А4 –

   4.00 лв.
  • А3-

   8.00 лв.
  • А2 -

   16.00 лв.
  • А1-32лв

   32.00 лв.
  • А0-

   60.00 лв.
Важно:
 • Към таксите се начислява ДДС

20. Издаване на удостоверения за идентичност на имоти по регулационни планове

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или други вещни права

 • Удостоверение за наследници /когато имота е наследствен/

 • Скица от стар и действащ план

 • Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 14 дни

  • 20.00 лв.
 • Бърза услуга - 7 дни

  • 30.00 лв.

21. Издаване на удостоверения за градоустройствен статут на имотите по ПУП и ОУП – само текст

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или други вещни права

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Документ за платена такса Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка – срок 14 дни

  • за физически лица-

   20.00 лв. +ДДС
  • за юридически лица –

   30.00 лв.+ДДС
 • Бърза поръчка – 7 дни

  • за физически лица –

   30.00 лв. + ДДС
  • за юридически лица –

   45.00 лв. + ДДС

22. Издаване на удостоверения за градоустройствен статут на имотите по ПУП и ОУП – само текст

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Документ за собственост или други вещни права

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Обикновена поръчка – 14 дни

  • за физически лица-

   20.00 лв. +ДДС + разходите за копиране
  • за юридически лица -

   30.00 лв. + ДДС + разходите за копиране;
 • Бърза поръчка – 7 дни

  • за физически лица –

   30.00 лв. + ДДС + разходите за копиране
  • за юридически лица -

   45.00 лв. + ДДС+разходите за копиране

23. Изготвяне на становища за необходимост от провеждане на различни процедури

Необходими документи
 • Заявление свободен текст

 • Документ за собственост или др. вещни права

 • Актуална скица, издадена от СГКК

 • Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР

 • Описание на инвестиционното намерение, мотивирано предложение и др., в зависимост от спецификата на искането

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • за физически лица –

   20.00 лв.+ДДС
  • – за юридически лица и ведомства –

   30.00 лв.+ДДС

24. Издаване на разрешение за допускане на устройствена процедура

Необходими документи
 • Заявление свободен текст

 • Документи за собственост или др. вещни права

 • Актуални скици на засегнатите имоти, издадена от СГКК

 • Мотивирано предложение, изготвено от лицензиран проектант

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 14 дни

  • 100.00 лв.

25. Процедура за одобряване на изменение на план за регулация

Необходими документи
 • Заявление свободен текст

 • Документи за собственост или др. вещни права

 • Актуални скици на засегнатите имоти, издадени от СГКК

 • Проект за изменение на плана за регулация – 2 бр. оригинали и цифров носител

 • Съгласуване на проекта с експлоатационните дружества, ОБД и КАТ/за улици/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • – до 1 дка –

   200.00 лв.+ДДС
  • – до 10 дка –

   250.00 лв.+ДДС
  • – над 10 дка –

   300.00 лв.+ДДС
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
 • При промяна на границите на УПИ се представя и предварителен договор, съгласно чл.15, ал.З от ЗУТ.

26. Процедура за одобряване на изменение на план за застрояване

Необходими документи
 • Заявление свободен текст

 • Документи за собственост или др. вещни права

 • Актуални скици на засегнатите имоти, издадени от СГКК

 • Проект за изменение на плана за застрояване – 2бр. оригинали

 • Съгласуване на проекта с експлоатационните дружества и Дирекция „Зелена система”

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • – до 1 дка –

   200.00 лв.+ДДС
  • – до 10 дка –

   250.00 лв.+ДДС
  • – над 10 дка –

   300.00 лв.+ДДС

27. Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване

Необходими документи
 • Заявление свободен текст

 • Документи за собственост или др. вещни права

 • Актуални скици на засегнатите имоти, издадени от СГКК

 • Проект за изменение на плана за регулация и застрояване – 2 бр. оригинали и цифров носител

 • Съгласуване на проекта с експлоатационните дружества, Дирекция „Зелена система”, ОБД и КАТ /за улици/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • – до 1 дка –

   400.00 лв.+ДДС
  • – до 10 дка –

   500.00 лв.+ДДС
  • – над 10 дка –

   600.00 лв.+ДДС

28. Процедура за одобряване на работен устройствен план

Необходими документи
 • Заявление свободен текст

 • Документи за собственост или др. вещни права

 • Актуални скици на засегнатите имоти, издадени от СГКК

 • Проект за работен устройствен план – 2бр. оригинали

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • – до 1 дка –

   400.00 лв.+ДДС
  • – до 10 дка –

   500.00 лв.+ДДС
  • – над 10 дка –

   600.00 лв.+ДДС

29. Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план

Необходими документи
 • Заявление свободен текст

 • Документи за собственост или др. вещни правa

 • Актуални скици на засегнатите имоти, издадени от СГКК

 • Проект за изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план – 2 бр. оригинали и цифров носител

 • Съгласуване на проекта с експлоатационните дружества, Дирекция „Зелена система”, ОБД и КАТ /за улици/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • 30 дни

  • – до 1 дка –

   600.00 лв.+ДДС
  • – до 10 дка –

   700.00 лв.+ДДС
  • – над 10 дка –

   800.00 лв.+ДДС

30. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за преместваеми обекти

Необходими документи
 • Заявление свободен текст

 • Копие от разрешението за поставяне

 • Становища за въвеждане в експлоатация от СРЗИ и РС „ПАБ” /или лица по съответните специалности от лицензирани консултантски фирми/

 • Становища за въвеждане в експлоатация от СРЗИ и РС „ПАБ” /или лица по съответните специалности от лицензирани консултантски фирми/

 • Сертификат за безопасност на конструкцията и становище от лицензиран инженер – конструктор

 • Декларация от техническо лице-изпълнител, за реализация на обекта съгласно одобрения проект

 • Снимков материал

 • Договори с експлоатационните дружества /ако обектът е захранен с ток и вода/

 • Документ за платена такса

Срокове
Такси
 • Tипов проект - 7 дни

  • 100.00 лв.
 • Такса индивидуален проект - 7 дни

  • 300.00 лв.

31. Одобряване на схема за поставяне на мобилни съоръжения пред стационарни търговски обекти

Необходими документи
 • Заявление по образец

 • Схема за поставяне, изработена от правоспособен архитект в съответствие с изискванията на Наредба за ПОРИМДЕРДТСО и съгласувана с отдел „ОБД” към СО

Срокове
Такси
 • 7 дни

  • 25.00 лв.

Заявления и декларации