Новини

Представяне в дигитална среда на инвестиционно намерение за изграждане на многофункционална спортна зала в ПИ с идентификатор 68134.4089.549 по КККР, кв. 14 на м. „бул. Ал.Малинов“ по плана на гр. София.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ” организира представяне на  Инвестиционно намерение за изграждане на многофункционална спортна зала в ПИ с идентификатор 68134.4089.549 по КККР, кв. 14 на м. „бул. Ал.Малинов“ по плана на гр. София.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на мотивираното предложение ще се проведе в дигитална среда (онлайн), посредством специализирана уеб платформа на 26.01.2022г.от 17,30 часа.

Представянето ще се проведе онлайн чрез платформата WEBEX. 

Достъп и участие в представянето ще бъдат възможни посредством линк за включване:https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m7233b435e3a584673d81dce87978e34e

Писмени становища, мнения и предложения могат да се подават в срок до 09.02.2022г.включително в деловодството на СО – район „Младост” или по електронна поща office@mladost.bg.

Графични материали относно инвестиционното намерение са публикувани на фейсбук и интернет страницата на район „Младост“ СО, интернет страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“ и на единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община.

ПРОМЯНА НА ДАТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ