Новини

144 СУ „Народни будители“, район “Младост”, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5 (пет) години

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение № 106 от 09.02.2023 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА23-РД09-598/23.02.2023 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община със Заповед на директора на 144 СУ „Народни будители“ е открита процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо столово хранене в 144 СУ „Народни будители“, намиращо се на територията на Столична община – район „Младост“.
1. Специфично конкурсно условие: за ученическо столово хранене. Месечна наемна цена – 161,32 лв. без ДДС. Срок на договора – 5 (пет) години.
2. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 1 000,00 (хиляда) лева.
3. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от ден от 09:00 часа на 28.06.2023 до 17:30 часа на 18.07.2023 г., в сградата на 144 СУ „Народни будители“, с адрес: гр. София, ж.к. „Младост“, ул. „Бъднина“ № 1, канцелария. Стойността на конкурсната документация е 20,00 (двадесет) лева с ДДС и се заплаща по банков път на следната банкова сметка:
IBAN: BG78SOMB91303111068701, ВIС-SOMBBGSF, банка: Общинска банка, клон „Младост“.
4. Оферти се подават всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 18.07.2023 г., в 144 СУ „Народни будители“, с адрес гр. София, ж.к. „Младост“, ул. „Бъднина“ № 1, канцелария.
5. Публичното заседание за отваряне на предложенията ще се проведе на 20.07.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на 144 СУ „Народни будители“, на адрес: гр. София, ул. „Бъднина“ № 1, Актовата зала.

6. Конкурсът е открит и конкурсната документация е утвърдена със Заповед № 1264-1256/23.06.2023г. на директора на 144 СУ „Народни будители“.
7. Документацията е публикувана на електронната страница на районната администрация, на чиято територия се намира училището и на сайта на Столична община, раздел “Бизнес, инвестиции, строителство”, подраздел “Търгове и конкурси”, и на информационните табла в района и Столична община. Допълнително информация за конкурса се оповестява на електронната страница и/или по друг подходящ начин, вкл. като се постави обявление на подходящо място в училището.
Директор на 144 СУ “Народни будители”:
/Камелия Дилова/