Предмет на конкурса – отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическостолово хранене в общински училища на територията на район „Младост”- СО
1. Документация
2. Списък с имотите