Обявление – публикувано на 27.04.2020 г.
Решение – публикувано на 27.04.2020 г.
Документация асфалтиране Район Младост – публикувано на 27.04.2020 г.
Образци асфалтиране Район Младост – публикувано на 27.04.2020 г.
Образци асфалтиране – Word формат
Единен европейски документ обществени поръчки (ЕЕДОП) – публикувано на 27.04.2020 г.
Разяснение по чл. 180 от ЗОП  – публикувано на 04.05.2020 г.
Протокол № 1 – публикувано на 02.07.2020 г.
Покана за отваряне на ценови предложения – публикувано на 27.07.2020 г.
Протокол № 2 асфалтиране – публикувано на 14.08.2020 г.
Протокол № 3 асфалтиране – публикувано на 14.08.2020 г.
Решение асфалтиране – публикувано на 14.08.2020 г.
Доклад асфалтиране – публикувано на 14.08.2020 г.
Съобщение по чл. 43 от ЗОП – публикувано на 17.08.2020 г.