“Доставка на два броя нови пътнически асансьорни уредби, включваща проектна разработка за подмяната на асансьорните уредби, демонтаж на съществуващите асансьорни уредби, монтаж на нови асансьорни уредби, въвеждане в експлоатация, сертифициране и сервизна поддръжка, обслужващи пасарел на бул. “Ал. Малинов” в ж.к. Младост 1″

 1. Обява – РМЛ17-ДИ05-176
 2. Документация
 3. Проект на договор
 4. Опис на документи – Образец № 1
 5. Заявление за участие
 6. Декларация по чл.54, ал.1 т. 1,2 и 7 от ЗОП Образец № 3
 7. Представяне на участника Образец № 2
 8. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП от Образец № 4
 9. Техническо предложение
 10. Декларация за приемане на проекто договора Образец № 5а
 11. Декларация за срок на валидност на офертите Образец № 5б
 12. Декларация че са спазени изискванията за труд Образец № 5в
 13. Списък на доставки_Образец №7
 14. Списък технически лица_Образец № 8
 15. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФО_Образец № 8
 16. Ценова оферта – образец №10
 17. Информация публикувана в АОП на 28.06.2017
 18. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
 19. Протокол № РМЛ17-РД92-13