„Доставка на два броя нови пътнически асансьорни уредби, включваща проектна разработка за подмяната на асансьорните уредби, демонтаж на съществуващите асансьорни уредби, монтаж на нови асансьорни уредби, въвеждане в експлоатация, сертифициране и сервизна поддръжка, обслужващи пасарел на бул. „Ал. Малинов“ в ж.к. Младост 1.

 

1. Обява

2. Документация

3. Проект на договор

4. Опис на документи – Образец № 1

5. Заявление за участие

6. Декларация по чл.54, ал.1 т. 1,2 и 7 от ЗОП Образец № 3

7. Представяне на участника – Образец № 2

8. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП от Образец № 4

9. Техническо предложение

10. Декларация за приемане на проекто договора Образец № 5а

11. Декларация за срок на валидност на офертите Образец № 5б

12. Декларация че са спазени изискванията за труд Образец № 5в

13. Списък на доставки Образец №7

14. Списък технически лица Образец №8

15. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФО Образец № 8

16. Ценова оферта – Образец №10

17. Информация публикувана в АОП на 18.07.2017

18. Протокол

19. Договор