Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Младост“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции:

1. Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 2, бл.251,

2. Обособена позиция 2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 2, бл.251 (по обособена позиция 1)

3. Обособена позиция 3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 2, бл.251 (по обособена позиция 1)

Документи:

1. Решение № РМЛ17-РД93-6/06.06.2017 г.
2. Обявление РМЛ17-ДИ05-153/06.06.2017 г.
3. Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Свалете Приложенията и образците в .doc формат
4. Приложение №2
5. Обект “Жилищна сграда блок 251” (zip файл 1) (zip файл 2)
6. Решение за изменение на информацията
7. Протокол 1 от 13.11.2017
8. Решение № РМЛ18-РД93-1 от 30.03.2018г. качено на 02.04.2018г.

9. Решение № РМЛ18-РД92-10 от 26.06.2018г. публикувано на 28.06.2018г.

10. Обявяване на влязло в сила решение за прекратяване на процедура с №862119/10.08.2018г.