Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Младост“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по обособени позиции:

1. Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 1A, бл.520, вх.1,

2. Обособена позиция 2 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 1A, бл.520, вх.1 (по обособена позоция 1)

3. Обособена позиция 3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 1A, бл.520, вх.1 (по обособена позоция 1)

Документи:

 1. Решение № РМЛ17-РД93-7/07.06.2017 г.
 2. Обявление РМЛ17-ДИ05-155/07.06.2017 г.
 3. Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
  Свалете Приложенията и образците в .doc формат
 4. Приложение №2
 5. Обект “Жилищен”бл.520 (zip файл 1) (zip файл 2)
 6. Разяснения на условията за обществената поръчка №РМЛ17-ДИ05-153-(2) от 03.07.2017 г.
  Разяснения 2 на условията за обществената поръчка №РМЛ17-ДИ05-153-(2) от 03.07.2017 г.
 7. Протокол 1 от 23.10.2017 г.
 8. Съобщение № РМЛ17-ДИ05-155-[3]/14.12.2017 за отваряне на ценовите предложения – публикувано на 14.12.2017г.
 9. Решение № РМЛ18-РД92-8 от 25.06.2018г. публикувано на 28.06.2018г.
 10. Обявяване на влязло в сила решение за прекратяване на процедура №862114/10.08.2018г.