Решение за избор на изпълнители по обществена поръчка за саниране бл. 1Б, бл. 303, бл. 371, бл. 380, на бл. 474

ДОКЛАД по чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.”

Доклад (PDF версия)

Протокол 2 (PDF версия)

Протокол 3 (PDF версия)

Протокол 4 (PDF версия)