IBAN: BG 73 SOMB 9130 31 17609501
BIC : SOMBBGSF
“ОБЩИНСКА БАНКА” АД – МЛАДОСТ

1. Регистрация на пчелни семейства
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст или по образец
2. Лична карта

Издава се веднага, без такса

2. Съгласуване или становище на инвестиционни обекти по част ”Паркоустройство”
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст или по образец
2. Инвестиционен проект – 3 бр.
3. Виза за проектиране към имота
4. Документ за собственост
5. Документ за платена такса

Обикновена поръчка, физически лица
Обикновена поръчка, юридически лица
Бърза поръчка, физически лица
Бърза поръчка, юридически лица
Експресна поръчка, физически лица
Експресна поръчка, юридически лица
За Столична община – безплатно

14 дни 24.00 лв.
14 дни 36.00 лв.
7 дни 36.00 лв.
7 дни 54.00 лв.
4 дни 48.00 лв.
4 дни 72.00 лв.

3. Заверка на заснемане и експертна оценка на растителност
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст или по образец
2. Заснемане и експертна оценка – 3 бр.
3. Документ за платена такса
4. Документ за собственост
5. Скица на имота

Обикновена поръчка, физически лица
Обикновена поръчка, юридически лица
Бърза поръчка, физически лица
Бърза поръчка, юридически лица
Експресна поръчка, физически лица
Експресна поръчка, юридически лица
За Столична община – безплатно

14 дни 25.00 лв.
14 дни 38.00 лв.
7 дни 30.00 лв.
7 дни 45.00 лв.
4 дни 40.00 лв.
4 дни 60.00 лв.

4. Издаване на разрешение по смисъла на чл. 38, ал. 2 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на СО за навлизане на МПС в паркове и градини
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст или по образец
2. Документ за платена такса

Обикновена поръчка
Бърза поръчка
Експресна поръчка
Цените са за едно превозно средство

5 дни 30.00 лв.
2 дни 45.00 лв.
1 ден 60.00 лв.

5. Издаване на разрешение за преместване на растителност
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст или по образец
2. Документ за платена такса

Обикновена поръчка
Бърза поръчка
Експресна поръчка
Цените са за едно превозно средство

14 дни 20.00 лв.
7 дни 30.00 лв.
4 ден 40.00 лв.

6. Оценка на дървесна и храстова растителност в имоти, различни от общинска и държавна собственост
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст или по образец
2. Документ за платена такса

обикновена усл. – 14 дни 5 бр. дървета – 30 лв.; От 6 до 9 бр. – 50 лв.; Над 10 бр. – 100лв бърза услуга – 7 дни 5 бр. дървета – 45 лв; От 6 до 9 бр. – 75 лв; Над 10 бр – 150 лв експресна услуга – 4 дни 5 бр. дървета – 60 лв; От 6 до 9 бр. – 100 лв; Над 10 бр – 200 лв

7. Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност в обществени терени, в частни имоти и при ново строителство
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст или по образец
2. Акт за собственост (при частни имоти), скица на имота
3. Документ за платена такса

Обикновена поръчка
Бърза поръчка
Експресна поръчка

14 дни 30.00 лв.
7 дни 45.00 лв.
4 ден 60.00 лв.

8. Издаване на удостоверения от общ характер
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст или по образец
2. Разрешително за отсичане на дървета
3. Данни за превозвача (трите имена), транспортно средство (регистрационен номер), с което ще се транспортира дървесината и адрес и име на получателя (фирмата)
4. Документ за платена такса

Срок за извършване: денят, в който ще се транспортира. 4 лв./1 бр. позволително

9. Издаване на удостоверения от общ характер
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст или по образец
2. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни 3.50 лв.
4 дни 5.25 лв.
2 дни 7.00 лв.

10. Заверка на копия от документи
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст или по образец
2. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни 2.50 лв.
4 дни 3.75 лв.
2 дни 5.00 лв.

11. Съгласуване или становище за временни строежи по чл. 55 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и др. зелени площи
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст или по образец
2. Инвестиционен проект – 3 бр.
3. Документ за платена такса

12. Съгласуване или становище по ПУП
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст или по образец
2. Инвестиционен проект – 3 бр.
3. Документ за собственост на имота
4. Документ за платена такса

за Столична община – безплатно обикновена усл. – 14 дни за физически лица (ФЛ) – 50 лв. За юридически лица (ЮЛ) – 80лв. бърза услуга – 7 дни за физически лица (ФЛ) – 75 лв. за юридически лица (ЮЛ) – 120 лв. експресна услуга – 4 дни за физически лица (ФЛ) – 100 лв. за юридически лица (ЮЛ) – 160 лв.

13. Съгласуване или становище по мотивирано предложение
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст или по образец
2. Инвестиционен проект – 3 бр
3. Документ за платена такса

за Столична община – безплатно обикновена усл. – 14 дни за физически лица (ФЛ) – 20 лв. За юридически лица (ЮЛ) – 30лв. бърза услуга – 7 дни за физически лица (ФЛ) – 30 лв. за юридически лица (ЮЛ) – 45 лв. експресна услуга – 4 дни за физически лица (ФЛ) – 40 лв. за юридически лица (ЮЛ) – 60 лв.

14. Съгласуване или становище по схеми и сезонни съоръжения по чл. 56 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и др. зелени площи
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст или по образец
2. Инвестиционен проект – 3 бр
3. Документ за платена такса

за Столична община – безплатно обикновена усл. – 14 дни за физически лица (ФЛ) – 20 лв. За юридически лица (ЮЛ) – 30лв. бърза услуга – 7 дни за физически лица (ФЛ) – 30 лв. за юридически лица (ЮЛ) – 45 лв. експресна услуга – 4 дни за физически лица (ФЛ) – 40 лв. за юридически лица (ЮЛ) – 60 лв.

15. Съгласуване или становище на трасета на техническата инфраструктура до 1000 м
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст или по образец
2. Инвестиционен проект – 3 бр
3. Документ за платена такса

за Столична община – безплатно обикновена усл. – 14 дни за физически лица (ФЛ) – 30 лв. За юридически лица (ЮЛ) – 50лв. бърза услуга – 7 дни за физически лица (ФЛ) – 45 лв. за юридически лица (ЮЛ) – 75 лв. експресна услуга – 4 дни за физически лица (ФЛ) – 60 лв. за юридически лица (ЮЛ) – 100 лв.

16. Съгласуване или становище на трасета на техническата инфраструктура от 1000 м до 5000 м
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст или по образец
2. Инвестиционен проект – 3 бр
3. Документ за платена такса

обикновена усл. – 14 дни за физически лица (ФЛ) – 50 лв. За юридически лица (ЮЛ) – 70лв. бърза услуга – 7 дни за физически лица (ФЛ) – 75 лв. за юридически лица (ЮЛ) – 105 лв. експресна услуга – 4 дни за физически лица (ФЛ) – 100 лв. за юридически лица (ЮЛ) – 140 лв.

17. Издаване на становища за държавно приемане и разрешаване ползването на обект
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст или по образец
2. Съгласуван инвестиционен проект – 1 бр.
3. Документ за платена такса

обикновена усл. – 14 дни за физически лица (ФЛ) – 30 лв. За юридически лица (ЮЛ) – 50лв. бърза услуга – 7 дни за физически лица (ФЛ) – 45 лв. за юридически лица (ЮЛ) – 75 лв. експресна услуга – 4 дни за физически лица (ФЛ) – 60 лв. за юридически лица (ЮЛ) – 100 лв