На тази страница се публикуват материали, касаещи управлението на сгради в режим на етажна собственост, в съответствие със Закона за етажната собственост.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЩЕ НАМЕРИТЕ В СЕКЦИЯ : „САНИРАНЕ“.

От 01 май 2009 г. е в сила Закон за управление на етажната собственост /ДВ бр. 6 от 23.01.2009г./ който, заедно с НАРЕДБА № РД-02-20-8 /11.05.2012г./ за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, регламентират обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях.

Във връзка с правомощията на Кмета на район „Младост“ по чл.44, ал.1, чл. 46б и чл.47 от ЗУЕС, напомняме на живеещите граждани в нерегистрирани сгради в режим на етажна собственост, намиращи се на територията на район „Младост“, че следва да извършат регистрация в публичния регистър в районната администрация в най-кратък срок.

Вписването се извършва чрез подаване на заявление за вписване /по образец/, подписано от управителя /председателя на УС/. Управителят предоставя на районната администрация данните от Книгата на собствениците – утвърдена със Заповед № РД-02-14-1256 /11.05.2012г./ на МРРБ, както и протокола от Общото събрание на собствениците. За регистрацията и достъпа до данни в регистъра не се събират такси.

Новост в правната регламентация на етажната собственост е възможността за създаване на сдружение на собствениците. Сдружението е юридическо лице, с предмет на дейност управлението на общите части на етажната собственост. Редът за създаване на сдружението е посочен в раздел ІІІ на ЗУЕС. Сдружението се регистрира чрез вписване в публичен регистър в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание със заявление от управителя /председателя на УС/ до районната администрация. Към заявлението се прилагат:

  • Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;
  • Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от управителя /председателя на УС/;
  • Копие от приетото споразумение, заверено от управителя /председателя на УС/;
  • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

Регистрирани сдружения на сгради в режим на етажна собственост на територията на Столична община

Регистрирани сдружения на сгради в режим на етажна собственост на територията на Столична община, може да проверите в прикачения файл.

  1. Регистрирани сдружения

Основни документи за управление на етажна собственост

 

1. Закон за управление на етажната собственост ↗

2. НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. – за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

3. Регистър на сдруженията

4. Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл.29, ал.1 ЗУЕС – НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – ПО ТАЗИ ПРОГРАМА КОРЕКТНОТО ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ СЕКЦИЯ „САНИРАНЕ“

5. Удостоверение за регистрация на сдружение на собствениците по чл.46а ЗУЕС

6. Регистрационна карта сдружения на собствениците

7. Уведомление

8. Уведомление по чл.46б ЗУЕС

9. Заповед РД-02-14-1256 от 11.05.2012 г.

10. Книга на етажната собственост

11. Чл.7 от ЗУЕС

12. Примерен правилник за вътрешния ред в етажна собственост

13. Споразумение за създаване на сдружение на собствениците

14. Заявление за неотложен ремонт по чл.49 от ЗУЕС

15. Заявление за установяване на нарушение на ЗУЕС

16. НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община

Образци на документи

 

1. Примерен списък общо събрание

2. Покана за свикване на общо събрание от Управителния съвет

3. Покана за свикване на общо събрание от Контролния съвет

4. Искане на собствениците на 20% идеални части от общите части за свикване на общо събрание

5. Примерен протокол за проведено общо събрание на собствениците на етажна собственост

6. Съобщение за изготвен протокол от проведено общо събрание

7. Протокол за поставено съобщение за изготвен протокол по чл.16 ал.7 от ЗУЕС

8. Протокол от заседание на управителния съвет на етажна собственост

9. Протокол от заседание на контролния съвет на етажна собственост

10. Констативен протокол за установяване на нарушение (в случай на избран управител от общото събрание)

11. Констативен протокол за установяване на нарушение (в случай на избран управителен съвет от общото събрание)

12. Констативен протокол за установяване на нарушение извършено от член на управителния съвет / управител