IBAN: BG 73 SOMB 9130 31 17609501
BIC : SOMBBGSF
“ОБЩИНСКА БАНКА” АД – МЛАДОСТ

1. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Заявление за постоянен адрес по образец
3. Лична карта /изрично пълномощно/
4. Документ за собственост. /За несобственици се представя и писмено съгласие на собственика чрез декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР /по образец/, подадена лично пред длъжностното лице или с нотариална заверка на подписа/
5. Удостоверителни документи за гражданско състояние
6. Документ за платена такса.

2.50 лв.

2. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Заявление за постоянен адрес по образец
3. Лична карта /изрично пълномощно/
4. Документ за собственост. /За несобственици се представя и писмено съгласие на собственика чрез декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР /по образец/, подадена лично пред длъжностното лице или с нотариална заверка на подписа/
5. Удостоверителни документи за гражданско състояние
6. Документ за платена такса.

2.50 лв.

3. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса

2.50 лв.

4. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса

2.50 лв.

5. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението на чужденец с постоянно пребиваване или бежанец или на лице без гражданство
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена таксa

Всички посочени цени се отнасят за всяка индивидуална страница
Обикновена услуга 7 дни 3.50 лв
Бърза услуга 3 дни 5.25 лв
Експресна услуга 1 ден 7.00 лв
6. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване наличие на българско гражданство до Министерство на правосъдието
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец за даване на ЕГН:
2. Документ за самоличност
3. Документ, удостоверяващ основанието за присвояване на ЕГН (Указ на Вицепрезидента на Република България за придобиване на българско гражданство и удостоверение от Дирекция „Българско гражданство“ на МП /уведомително писмо от Дирекция „Миграция“ – НСП за разрешено постоянно пребиваване в РБ/писмо от Държавна агенцията за бежанците при Министерския съвет)
4. Заверени преводи от документи за гражданско състояние
5. Заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес (при необходимост)
6. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец за промяна на ЕГН или за издаване на удостоверение за верен ЕГН:
7. Лична карта
8. Удостоверение за раждане.

2.50 лв.

7. Изготвяне на преписка за даване на ЕГН /на български граждани, на лица с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно пребиваване, със статут на бежанци, с предоставена хуманитарна закрила/ или промяна на ЕГН, или за издаване на удостоверение за
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец за даване на ЕГН:
2. Документ за самоличност
3. Документ, удостоверяващ основанието за присвояване на ЕГН (Указ на Вицепрезидента на Република България за придобиване на българско гражданство и удостоверение от Дирекция „Българско гражданство“ на МП /уведомително писмо от Дирекция „Миграция“ – НСП за разрешено постоянно пребиваване в РБ/писмо от Държавна агенцията за бежанците при Министерския съвет)
4. Заверени преводи от документи за гражданско състояние
5. Заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес (при необходимост)
6. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец за промяна на ЕГН или за издаване на удостоверение за верен ЕГН:
7. Лична карта
8. Удостоверение за раждане.

2.50 лв.