IBAN: BG 73 SOMB 9130 31 17609501
BIC : SOMBBGSF
“ОБЩИНСКА БАНКА” АД – МЛАДОСТ

1. Издаване на удостоверение УП-2 за брутно трудово възнаграждение
Необходими документи
Срокове и такси

1. Заявление по образец

14 дни
безплатно