IBAN: BG 73 SOMB 9130 31 17609501
BIC : SOMBBGSF
“ОБЩИНСКА БАНКА” АД – МЛАДОСТ

1. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни   5.00 лв.
3 дни   7.50 лв.
1 ден   10.00 лв.

2. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни   5.00 лв.
3 дни   7.00 лв.
1 ден   10.00 лв.

3. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни   5.00 лв.
3 дни   7.50 лв.
1 ден   10.00 лв.

4. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни   3.50 лв.
3 дни   5.25 лв.
1 ден   7.00 лв.

5. Издаване на удостоверение за наследници
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни   5.00 лв.
3 дни   7.50 лв.
1 ден   10.00 лв.

6. Издаване на преписи на удостоверения или на препис-извлечения от съставени актове за ГС
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни   2.50 лв.
3 дни   3.25 лв.
1 ден   5.00 лв.

7. Издаване на удостоверение за семейно положение
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни   5.00 лв.
3 дни   7.50 лв.
1 ден   10.00 лв.

8. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни   5.00 лв.
3 дни   7.50 лв.
1 ден   10.00 лв.

9. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни   5.00 лв.
3 дни   7.50 лв.
1 ден   10.00 лв.

10. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни   5.00 лв.
3 дни   7.50 лв.
1 ден   10.00 лв.

11. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ
 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
 2. Удостоверение за семейно положение на бъдещия съпруг/а от чужбина/преведено и легализирано/
 3. Лична карта /пълномощно/
 4. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни   5.00 лв.
3 дни   7.50 лв.
1 ден   10.00 лв.

12. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Декларация за съгласие за вписване на лични данни по образец
3. Лична карта /пълномощно/
4. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни   5.00 лв.
3 дни   7.50 лв.
1 ден   10.00 лв.

13. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни   3.50 лв.
3 дни   5.25 лв.
1 ден   7.00 лв.

14. Издаване на удостоверение за правно ограничение
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни   3.50 лв.
3 дни   5.25 лв.
1 ден   7.00 лв.

15. Припознаване на дете
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Декларация за припознаване по образец или нотариално заверени декларации
3. Лични карти на родителите

Срок: 3 месеца /чл. 66 от Семейния кодекс/, без такса

16. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Документ, подлежащ на заверка
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса

1 ден

5 лв.

17. Заверка на копие от ЛРК или страница от семейния регистър на населението
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ
 1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
 2. Лична карта /пълномощно/
 3. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни, цена 0,50 лв./стр.
3 дни, цена 0,75 лв./стр.
1 дни, цена 1 лв./стр.

18. Промяна в актовете за гражданско състояние
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст
2. Съдебно решение или друг документ, удостоверяващ промяната.

1 ден

безплатно

19. Служебно изискване и връчване на дубликати от удостоверения и преписи от актове за гражданско състояние от други общински администрации
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление/свободен текст/ до кмета на район „Младост“ от заинтересованото лице (с постоянен адрес на територията на район „Младост“)
2. Лична карта

Такса

10.00 лв.

20. Възстановяване или промяна на име по чл. 19А от ЗГР
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ
 1. Заявление по образец с нотариална заверка на подписа
 2. Заверено копие от АР на лицето
 3. Лична карта

30 дни

безплатно

21. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ
 1. Писма от държавни органи и институции, съобразно законоустановените им правомощия.
 2. Акт на съдебната власт или разрешение на Комисията за защита на личните данни
 3. Документ за платена такса към съответната община

7 дни

безплатно

22. Издаване на други видове удосто-верения въз основа на регистъра на населението
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса

Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга

7 дни   3.50 лв.
3 дни   5.25 лв.
1 ден   7.00 лв.

23. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ
 1. Заявление свободен текст
 2. Брачен договор /оригинал/
 3. Нотариално заверена деклараци
 4. Документ за платена такса

24 ч.                              20.00 лв.