IBAN: BG 73 SOMB 9130 31 17609501
BIC : SOMBBGSF
“ОБЩИНСКА БАНКА” АД – МЛАДОСТ

1. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти с доклад за оценка за съответствие, или чрез експертен съвет, за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура и съоръжения на техническата инфраструктура
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост или други вещни права;
3. Виза за проектиране/само за трафопост/;
4. Проекти по всички части /З бр / окомплектовани и съгласувани с ДАГ, контролните органи и експлоатационните предприятия на подземната инфраструктура и градски електротранспорт;
5. Документ за платена такса.

Срок:
– 14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
– 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ
Такса: Определя се от служител от отдел ИИБЕ, съгласно Приложение № 9 на НАМДТСО

2. Издаване на разрешение за строеж за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост или други вещни права
3. Одобрен инвестиционен проект:
4. Документ за платена такса.

Срок:
– 7 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
– 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ
Такса: Определя се от служител от отдел ИИБЕ, съгласно Приложение № 4 на НАМДТСО

3. Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец
2. Разрешение за строеж
3. ПБЗ-съгласуван с КАТ и СО-отдел“ОБД“;
4. Разрешение за извозване на земни маси.
5. Указание за ограждане на строителна площадка
6. Документ за платена такса.

Срок:
– 7 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
– 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ
Такса: Определя се от служител от отдел ИИБЕ, съгласно Приложение № 4 на НАМДТСО

4. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването /конст. акт обр. № 3/
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст;
2. Разрешение за строеж;
3. Виза за проектиране;
4. Заснемане на ниво фундамент;
5. Трасировъчен план;
6. Документ за платена такса.

Обикновена услуга   7 дни   30.00 лв.
Бърза услуга   4 дни   45.00 лв.
Експресна услуга   2 дни   60.00 лв.

5. Издаване на удостоверение за завършен груб строеж
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3. Разрешение за строеж;
4. Протокол за откриване на строителна площадка и строителна линия със заверки по нива до кота „било“
5. Констативен акт обр. З,
6. Констативен акт за годност на конструкцията /обр. 14/;
7. Документ за платена такса.

Срок: 7 дни
Цена:
– за I, II и III категория – 750,00 лв.;
– за IV и V категория – както цените по т.9 и т. 10 от Приложение № 4;
– за сгради ново строителство на етап до нулев цикъл – за I, II и III категория – 375.00 лв.
– за сгради ново строителство на етап до нулев цикъл – IV и V категория – 50% от цените по т. 9 и т. 10 от Приложение № 4.

6. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на строеж /за инженерна инфраструктура/
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст;
2. Технически паспорт на хартиен /2 бр./ и магнитен носител;
3. Документ за платена такса.

Такса   3 дни   10.00 лв.

7. Определяне на административен адрес
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец;
2. Копие от документ за собственост;
3. Скица;
4. Документ за платена такса.

Обикновена поръчка   7 дни   безплатно
Бърза поръчка   4 дни   безплатно

8. Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец;
2. Копие от документ за собственост;
3. Документ за платена такса.

Обикновена услуга   7 дни   5.00 лв.
Бърза услуга   4 дни   7.50 лв.
Експресна услуга   2 дни   10.00 лв.

9. Предоставяне на изходни данни за проектиране /указания за водоползване и отводняване на обекти от градската водопроводна и канализационна мрежа/
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст;
2. Изходни данни от Софийска вода;
3. Скица на имота;
4. Нотариален акт;
5. Проектна документация.

Обикновена поръчка   30 дни   безплатно
Бърза поръчка   15 дни   безплатно

10. Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст;
2. Документи за собственост;
3. Проектна документация

Срок: едномесечен, след влизане в сила на оценката

11. Съгласуване и одобряване на проекти за преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура и съоръжения на техническата инфраструктура /
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец;
2. Разрешение за строеж;
3. Документ за собственост;
4. Проекти за измененията по частите /Збр./ окомплектовани и съгласувани при необходимост със съответните контролни органи и експлоатационните предприятия;
5. Документ за платена такса.

Срок:
– 7 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
– 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТТакса:
Определя се от служител от отдел ИИБЕ, съгласно Приложение № 4 на НАМДТСО

12. Издаване на разрешение за ползване на общински терени по време на строителство
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец;
2. ПБЗ-ситуация на строителна площадка, съгласувана с КАТ и СО -Сектор“ОБД“.
3. Документ за платена такса.

Срок: 7 дни
Цена – 1.00 лв за кв. м. на ден;Таксата се заплаща предварително в пълен размер за целия срок за ползване на терена, преди заверката на протокола за строитслна линия и ниво. Срокът за ползване се определя с плана за безопасност и здраве.

13. Заверка на преписи от документи и копия от планове и др.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост или др. вещни права;
3. Документ за платена такса.

В заявлението да се опише точно имота или № на разрешение за строеж.

Обикновена услуга   7 дни   10.00 лв.
Бърза услуга   4 дни   15.00 лв.
Експресна услуга   2 дни   20.00 лв.

14. Съгласуване на преписки за допускане анкериране при изкопни работи към общински имоти
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст;
2. Проектна документация;
3. Документ за платена такса.

Обикновена поръчка 30 дни 600.00 лв.
Бърза поръчка 15 дни 900.00 лв.

15. Издаване на разрешение за строеж на вътрешна инсталация
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст;
2. Документ за собственост или други вещни права;
3. Одобрен инвестиционен проект;
4. Документ за платена такса.

Срок: 7 дни
Цена: определя се от гл. експерт ИИБЕ, съгласно Приложение № 4 на НАМДТСО

16. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по УТ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3. Документ за платена такса.

Обикновена услуга   14 дни   5.00 лв.
Бърза услуга   7 дни   7.50 лв.

17. Заверка на екзекутивна документация за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура и съоръжения на техническата инфраструктура
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец;
2. Инвестиционен проект – екзекутив – 2 бр. Оригинали;
3. Документ за платена такса.

18. Съгласуване на идеен инвести-ционен проект за благоустройствени обекти, инженерна инфраструктура и съоръжения на техническата инфра-структура
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост или др. вещни права; 3. Актуална скица
3. Актуална скица
4. Виза за проектиране;
5. Идеен инвестиционен проект, съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – З бр. оригинали окомплектовани и съгласувани с контролните органи и експлоатационните предприятия на подземната инфраструктура и градски електротранспорт.

Срок:
– 7 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
– 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТТакса:
определя се от гл. експерт ИИБЕ, съгласно Приложение № 4 на НАМДТСО

19. Удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст;

Издава се веднага, без такса

20. Регистрация на селскостопански животни
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст;

Издава се веднага, без такса

21. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга и издаване на удостоверения на водачите
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст;

Издава се веднага, без такса

22. Издаване на констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст;
2. Документи за собственост;
3. Документ за платена такса.

30 дни   48.00 лв.

Заявения и деклараци

РА-УТ-004 – Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект
РА-УТ-005 – Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект
РА-УТ-007 – Заявление за предаване на екзекутивна документация за изпълнен строеж
РА-УТ-008 – Заявление за издаване на разрешение за строеж
РА-УТ-009 – Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж
РА-УТ-013 – Заявление за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
РА-УТ-015 – Заявление за издаване на удостоверение за „груб строеж“
РА-УТ-024 – Заявление за издаване на удостоверение за мренахната сграда
РА-УТ-026 – Заявление за регистриране на технически паспорт
РА-УТ-027 – Заявление за издаване на заверен препис (копие) на документи
РА-УТ-028 – Заявление за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци или земни маси
РА-УТ-029 – Заявление за временно ползване на общински терен за строителна площадка
РА-УТ-030 – Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени преди издаване на разрешение за строеж
РА-УТ-031 – Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени след приключване на строеж
РА-УТ-032 – Заявление за подписване на констативен акт обр. 16 за установяване годността за приемане на строеж
РА-УТ-033 – Заявление за определяне представител в държавна приемателна комисия
РА-УТ-038 – Заявление за издаване на нов административен адрес
РА-УТ-039 – Завление за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес
РА-УТ-041 – Заявление за издаване на удостоверение от общ характер
РА-УТ-043 – Заявление за даване на съгласие за допускане на анкериране при изкопни работи към общински имоти
РА-УТ-044 – Уведомление по чл. 197 от ЗУТ
РА-УТ-047 – Заявление за внасяне на допълнителни документи
РА-УТ-048 – Декларация за собственици
РА-УТ-049 – Декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ
РА-УТ-051 – Опис на внесените проектни материали по преписка

РМЛ18-РД09-264/07.08.2018г. – Указания на РА на СО Р-Н „Младост“ за ограждане на строителна площадка