Търгове и конкурси

Kонкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот

 

СО – район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи обособена група от функционално свързани помежду си помещения, находящи се в административната сграда на СО – район „Младост“, гр. София, жк „Младост 3“, ул. „Свето Преображение“ № 1, със застроена площ 104,00 кв.м., АПОС № 2411 от 17.01.2018 г. с предназначение „ведомствено заведение за хранене“, за срок от 5 години.

Краен срок за подаване на оферти за участие в конкурса – 17.00 ч. на 31.07.2020 г. Контакти: 02/9067 620 – Борис Момчилов.

14:07 | 30.06.20 | Търгове и конкурси