На 28 март беше открит новият център за семейно консултиране към МКБППМН СО “Район Младост”, както и фотографска изложба на ученици от 7 клас от 82 ОУ “Васил Априлов”. Откриването беше съпроводено и от водосвет.
Центърът се намира в Младост 1А, бл. 510, вх. 1.

Новият център за семейно консултиране ще помогне в ежедневната работа на МКБППМН. В състава на комисията са включени представители на районната администрация, представители на дирекциите “Социално подпомагане”, на полицията, както и педагози, психолози, юристи, логопеди и др.

За повече информация относно дейността на Местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните може да се свържете със секретаря Стела Цакина на телефон: 02/9067670.