IBAN: BG 73 SOMB 9130 31 17609501
BIC : SOMBBGSF
„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – МЛАДОСТ

1. Деактуване на имоти, възстановени по реституционните закони
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление по образец
2. Влязло в сила решение на Поземлена комисия
3. Комбинирана скица
4. Удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ
5. Удостоверение за наследници от последните шест месеца

Обикновена поръчка   15 дни   15.00 лв.
Бърза поръчка   7 дни   22.50 лв.
Експресна поръчка   4 дни   30.00 лв.
Когато е необходимо издаване на заповед за деактуване, сроковете започват да текат, от датата на получаване на заповедта.

2. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претен-ции за недвижими имоти – общинска собственост
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление свободен текст
2. Копие от документ за собственост
3. Скица (ако се отнася за поземлен имот или УПИ)
4. Документ за платена такса

Обикновена поръчка   14 дни   20.00 лв.
Бърза поръчка   7 дни   30.00 лв.
Експресна поръчка   4 дни   40.00 лв.

3. Издаване на удостоверение относно отчуждаване на имот
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление свободен текст
2. Копие от документ за собственост
3. Скица (ако се отнася за поземлен имот или УПИ)
4. Документ за платена такса.

Обикновена поръчка   14 дни   30.00 лв.
Бърза поръчка   7 дни   45.00 лв.
Експресна поръчка   4 дни   60.00 лв.

4. Издаване на удостоверения относно собствеността на недвижими имоти
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление свободен текст
2. Копие от документ за собственост
3. Скица (ако се отнася за поземлен имот или УПИ)
4. Документ за платена такса

Обикновена поръчка   7 дни   15.00 лв.
Бърза поръчка   4 дни   22.50 лв.
Експресна поръчка   2 дни   30.00 лв.

5. Издаване на заверени копия от документи относно общинската собственост
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление свободен текст
2. Документ за платена такса

Обикновена поръчка   7 дни   7.50 лв.
Бърза поръчка   4 дни   11.50 лв.
Експресна поръчка   2 дни   15.00 лв.

6. Заличаване на ипотеки
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление свободен текст
2. Писмо от банка за изплатен заем
3. Данни за вписана ипотека
4. Документ за платена такса

Обикновена поръчка  7 дни  7.50 лв.
Бърза поръчка  4 дни  11.50 лв.
Експресна поръчка  2 дни  15.00 лв.

7. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственос, конструктивна система, година на построяване и др.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление свободен текст
2. Копие от документ за собственост
3. Документ за платена такса

Обикновена поръчка  7 дни  15.00 лв.
Бърза поръчка  4 дни  22.50 лв.
Експресна поръчка  2 дни  30.00 лв.

8. Обстоятелствена проверка за признаване право на собственост
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление свободен текст
2. Четири броя молби-декларации, попълнени от дирекция ПМДАТ-Младост, относно данъчната регистрация на имота
3. Документ за платена такса

7   дни   20.00 лв.

9. Издаване на удостоверение за отписан /деактуван/ или възстановен общински имот
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление по образец
2. Влязло в сила решение на Поземлена комисия или документ за собственост
3. Комбинирана скица
4. Удостоверение по бл.13 от ППЗСПЗЗ
5. Удостоверение за наследници от последните шест месеца
6. Документ за платена такса

Обикновена поръчка   7 дни   15.00 лв.
Бърза поръчка   4 дни   22.50 лв.
Експресна поръчка   2 дни   30.00 лв.

10. Приемане на документи за продажба на общинско жилище
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

Документите се изпращат в Столичен общински съвет за вземане на решение.
Такса оценка 1-, 2-стайно жилище   50.00 лв.
Такса оценка 3-стайно жилище   75.00 лв.

11. Изкупуване право на собственост от физически или юридически лица, върху земя с учредено право на строеж
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ
12. Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление свободен текст
2. Виза за проектиране
3. Одобрен проект за ОПС
4. Документ за собственост на сградата , построена върху общ. имот
5. Документ за платена такса

Документите се окомплектоват и изпращат в Столична община за Заповед и Договор от кмета на общината.
30.00 лв.

13. Приемане на документи и прекратяване на съсобственаст или изкупуване на общински имот
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление свободен текст
2. Копие от дговор за ОПС
3. Скица от СГКК- гр. София
4. Документ за собственост на сградата , построена върху общ. имот
5. Документ за платена такса

Документите се окомплектоват и изпращат в Столична община за Заповед и Договор от кмета на общината.
30.00 лв.

14. Справки по актовите книги
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление свободен текст
2. Документ, доказващ отношение към иска-ната справка
3. Документ за платена такса

Обикновена поръчка   7 дни   15.00 лв.
Бърза поръчка   4 дни   22.50 лв.
Експресна поръчка   2 дни   30.00 лв.

15. Становища по преминаване на комуникации през общински имоти
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление свободен текст
2. Копие от проект за съответните комуникации
3. Документ за платена такса

Обикновена поръчка   7 дни   15.00 лв.
Бърза поръчка   4 дни   22.50 лв.
Експресна поръчка   2 дни   30.00 лв.

16. Справки за извършени сделки с имоти общинска собственост
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление свободен текст
2. Документ, доказващ отношение към исканата справка
3. Документ за платена такса

Обикновена поръчка   7 дни   15.00 лв.
Бърза поръчка   4 дни   22.50 лв.
Експресна поръчка   2 дни   30.00 лв.

17. Консултиране, изготвяне на становища и издаване на служебни бележки, удостоверения или други документи , по искания на фирми, адвокати, брокери и професионално заинтересовани лица
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

Обикновена поръчка   7 дни   50.00 лв.
Бърза поръчка   4 дни   75.00 лв.
Експресна поръчка   2 дни   100.00 лв.

18. Издаване на удостоверения от общ характер
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление свободен текст
2. Документ за платена такса

Обикновена поръчка   7 дни   15.00 лв.
Бърза поръчка   4 дни   22.50 лв.
Експресна поръчка   2 дни   30.00 лв.

19. Издаване на дубликат и заверено копие от Договор за покупко-продажба на жилище
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление по образец
2. Документ за платена такса

Обикновена поръчка   7 дни   10.00 лв.
Бърза поръчка   4 дни   15.00 лв.
Експресна поръчка   2 дни   20.00 лв.

20. Заявление за картотекиране
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

Срокът за протокол от комисия е 2 месеца.
Първоначално картотекиране 24.00 лв.