Уважаеми дами и господа,
Столичана община – район „Младост“ има удоволствието да Ви покани на презентация по повод стартирането на „Център за предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда“ по проект „Съпричастност за независим живот”.
Проектът „Съпричастност за независим живот”с бенефициент Столична община – район „Младост“ се осъществява по договор №BG05M9OP001-2.002—0189-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Презентацията ще се проведе на 08.03.2016 г. от 14.00 часа в заседателна зала на район „Младост“, с адрес: гр. София, ул. Свето Преображение №1.
Целта на събитието е да представи целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. На събитието са поканени, граждани и заинтересовани лица. Информация относно проекта може да намерите на интернет-страницата на район „Младост“.

Списък допуснати и недопуснати кандидати за интервю за длъжността домашен помощник и социален асистент: ТУК.

Списък допуснати и недопуснати кандидати за интервю за длъжността диспечер: ТУК.
Списък допуснати и недопуснати кандидати за интервю за длъжността психолог: ТУК.

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА И В ДОМАШНА СРЕДА”:

Списък на оценените кандидати за длъжността „Диспечер” и определените им точки от комисията за оценка и подбор: ТУК.

Списък на оценените кандидати за длъжността „Психолог” и определените им точки от комисията за оценка и подбор: ТУК.
Списък на оценените кандидати за длъжността „Социален асистент” и длъжността „Домашен помощник” определените им точки от комисията за оценка и подбор: ТУК.