*НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ДО ЗАКЛЮЧИТЕЛНО

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИНТЕРВЮ ПРЕД КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР*: СПИСЪК

*НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ИМ ТОЧКИ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР*: СПИСЪК

Списък на потребители и лични асистенти, с които ще бъдат сключени договори по проект „Съпричастност за независим живот“: ТУК.
Списък на потребители и лични асистенти които ще бъдат включени на следващ етап в проект „Съпричастност за независим живот“: ТУК.
Списък на потребители и лични асистенти, които няма да бъдат включени в проект „Съпричастност за независим живот“: ТУК.