На 27 и 28 юли 2017 г. в Центъра за семейно консултиране в ж.к. Младост-1 се проведе групова супервизия в изпълнение на дейност 7: „Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала предоставящ социални услуги“ по проект „Съпричастност за независим живот“ по опреративна програма „Развите на човешките ресурси“.

Като заключителна среща, бяха набелязани и разгледани акценти от изминалия период – трудности, постижения, персонални цели и резултати. На присъстващите бе дадена възможност да поставят въпроси свързани с развитието и състоянието на ползвателите на социални услуги, сензитивността относно промените, настъпили и/или настъпващи в тях, развитите умения за справянето с различни ситуации и поведенчески реакции. Отчетени бяха постигнати резултати по време на изпълнението на дейностите по проекта, както и необходимостта от продължаване на полагането на грижи за хората в неравностойно положение.