IBAN: BG 73 SOMB 9130 31 17609501
BIC : SOMBBGSF
„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – МЛАДОСТ

1. Вписване в информационен масив „Търговски обекти“ на заявления за работно време в стационарен търговски обект.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление по образец, за работно време на обекта в 1 екземпляр, от името на търговеца (екземплярът се разпечатва двустранно.)
2. Търговецът може да приложи към заявлението, копия от следните документи:
3. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията (копие).
4. Удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 9 от Закона за храните – за обекти по чл. 3, ал. 1,т. 1 и т. 3 от НРУИТДТСО (копие).
5. Удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство /за обекти в които се упражняват занаяти от юридически лица / (копие).
6. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство / за обекти в които се упражняват занаяти от физически лица / (копие)
7. ЗАБЕЛЕЖКА: Търговци, които желаят работното време на обекта да бъде извън нормативно установеното – от 06.00 ч. до 23.00 ч. за урбанизирани територии и от 06.00 ч. до 22.00 ч. за обекти, които с дейността си предизвикват шум и са на отстояние по-малко от 30 м. от жилищна сграда, както и за обект, разположен в сграда с режим на етажна собственост, трябва да представят:
8. Протокол от Регионална здравна инспекция (РЗИ) или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта – за обекти в урбанизираните територии и за обекти които с дейността си предизвикват шум и са на отстояние по-малко от 30 м. от жилищна сграда (оригинал).
9. Протокол от Регионална здравна инспекция (РЗИ) или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта и съгласие на 50 % + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи – за обекти в жилищни сгради с режим на етажна собственост (оригинал).

Заверката на заявлението за работно време и вписването му в информационен масив „Търговски обекти” се извършва в едномесечен срок без приложени документи. При прилагане на документи, заявлението се заверява в 7 -дневен срок, считано от датата на подаване на заявлението.
Услугата е безплатна.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:
– Заявлението за работно време на стационарен търговски обект (образец) се попълва в един екземпляр.

– Заявлението се подава, респективно съгласуваният екземпляр се получава от управителя /собственика/ на фирмата или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

– При получаването на заявлението е необходимо да се носи печата на фирмата, съгласно Приложение № 1 от НРУИТДТСО.

2. Заявления за промяна на вписано в информационен масив „Търговски обекти“ заявление за работно време в стационарен търговски обект. Подава се в 14 -дневен срок от настъпване на промяната.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление по образец.
2. Търговецът може да приложи към заявлението, копия от посочените в т.1 документи.

Заверката на заявлението за работно време и вписването му в информационен масив „Търговски обекти” се извършва в едномесечен срок без приложени документи. При прилагане на документи, заявлението се заверява в 7 -дневен срок, считано от датата на подаване на заявлението.

Услугата е безплатна.

3. Издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен – общинска собственост

Издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен – общинска собственост (открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, маси и столове за консумация на открито, щендери, подиуми и други подобни).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление по образец.
2. Индивидуална схема, съгласувана с Дирекция „Транспорт“ на СО и одобрена от Гл. Архитект на района. Подава се до 15-то число на предходния месец с приложени документи.

Разрешение за ползване на място се издава за срок до 6 (шест) месеца.

Разрешенията се получават на 1-во число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението и след заплащане на такса за първия месец от срока на разрешението в размер на:

1. За разполагане на подвижни съоръжения (открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери и други подобни) пред стационарни търговски обекти:

Зони лв./кв.м./ден лв./кв.м./месец
За ІІІ-та зона 1,40 35,00

2. За разполагане на маси и столове за консумация на открито – 51 % от таксата по т. 1 /17,85 лв. на кв.м на месец/.

3. За подиуми: В периода, когато върху тях са разположени маси и столове за консумация – 51 % от таксата по т. 1 /17,85 лв. на кв.м на месец/. В периода, когато върху тях не са разположени маси и столове за консумация на открито – 5.00 лв. /кв.м. на месец/.

Таксата за ползване на място се заплаща в касата на район „Младост”, гише № 5 и № 6 или по банков път по сметка на СО-район „Младост” в „Общинска банка” АД – клон „Младост”: IBAN BG73 SOMB 9130 3117 6095 01, BIC SOMBBGSF. (в платежното нареждане се записва като основание: изх. № на разрешението и периода, за който се отнася плащането).

За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ месец – авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.

Забележка: Разрешението може да бъде прекратено:

1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец;
2. когато мястото не се използва в съответствие с издаденото разрешение;
3. когато мястото не се ползва от лицето, на което е предоставено; 4. когато обществени нужди налагат това;
5. по искане на лицето, на което е издадено, отправено не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на прекратяване.

4. Издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен – общинска собственост и разносна търговия на открито с вестници и списания.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление по образец
2. Подава се до 15-то число на месеца, а ако не са приложени документи – до 10-то число на предходния месец.

Копия от следните документи /за фирми/:

3. Актуално Удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
4. Други документи, на които лицето се позовава.
Копия от следните документи /за земеделски производители/:

5. Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година.
6. Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година.
7. Други документи, на които лицето се позовава.

Разрешение за ползване на място се издава за срок до 6 (шест) месеца.

Разрешенията се получават на 1-во число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението и след заплащане на такса в размер на:

1. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито:

Зони лв./кв.м./ден лв./кв.м./месец
За ІІІ-та зона 1,40 35,00

2. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници:

Зони лв./кв.м./ден
За ІІІ-та зона 3,20

3. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др.:

Зони лв./кв.м./ден
За ІІІ-та зона 1,20

4. За разносна търговия на открито с вестници и списания-таксите по т. 1, определени пропорционално на ползваната площ.
ЗАБЕЛЕЖКА:При ползване на терен общинска собственост от инвалиди те заплащат 50 % от дължимата такса, както следва:

За лица със загуба на работоспособност над 90%, когато дейността се упражнява лично или от членове на техните семейства;

За лица със загуба на работоспособност над 50 %, когато лично упражняват дейността.

Преференцията се ползва само в случаите на т.1

Таксата за ползване на място се заплаща в касата на район „Младост”, гише № 5 и № 6 или по банков път по сметка на СО-район „Младост” в „Общинска банка” АД – клон „Младост”: IBAN BG73 SOMB 9130 3117 6095 01, BIC SOMBBGSF. (в платежното нареждане се записва като основание: изх. № на разрешението и периода, за който се отнася плащането).

За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ месец – авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.

Забележка: Разрешението може да бъде прекратено:

1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец;
2. когато мястото не се използва в съответствие с издаденото разрешение;
3. когато мястото не се ползва от лицето, на което е предоставено; 4. когато обществени нужди налагат това;
5. по искане на лицето, на което е издадено, отправено не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на прекратяване.

5. Вписване в информационен масив „Обекти за търговия на открито в имоти частна собственост” на заявление за работно време на търговски обект на открито в имот – частна собственост.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Търговецът може да приложи към заявлението, копия от следните документи:
Заявление по образец, в 2 екземпляра.

2. Копия от следните документи /за фирми/:
3. Актуално Удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
4. Други документи, на които лицето се позовава.
5. Копия от следните документи /за земеделски производители/:
6. Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година.
7. Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година.
8. Други документи, на които лицето се позовава.

Заверката на заявлението за работно време и вписването му в информационен масив „Търговски обекти” се извършва в едномесечен срок без приложени документи. При прилагане на документи, заявлението се заверява в 7 -дневен срок, считано от датата на подаване на заявлението.

Услугата е безплатна.

6. Издаване на дубликат /заверено копие от документ/ от архива на търговски отдел.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление свободен текст.

Такса за заверяване на копието 10.00 лв.

7. Издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно-указателни табели (ФИУТ) върху имоти – общинска собственост.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление по образец
2. Декларация по образец
3. Към заявлението се прилагат:

– Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ – за физически и юридически лица без регистрация в търговския регистър;
– Списък на местата за поставяне на ФИУТ/дейността с посочване на вида на табелите;
– Отбелязано местоположение на всяка ФИУТ върху извадка от карта на гр.София, съгласно списъка);
– Визуализация на всяка ФИУТ, списъка;
– Текстово и графично съдържание на всяка ФИУТ – 2 бр.;
– Декларация по образец
– Нотариално заверено пълномощно (при подаване на заявлението от пълномощник).

Разрешение за ползване на място се издава за срок до 1 (една) година.
Такса за поставяне на фирмена информационно-указателна табела – 50.00 лв. /месец/ кв.м. информационна площ.
Таксата за ползване на място се заплаща в касата на район „Младост”, гише № 5 и № 6 или по банков път по сметка на СО-район „Младост” в „Общинска банка” АД – клон „Младост”: IBAN BG73 SOMB 9130 3117 6095 01, BIC SOMBBGSF. (в платежното нареждане се записва като основание: ФИУТ; изх. № на разрешението и периода, за който се отнася плащането).

За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ месец – авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.

Забележка: Разрешението може да бъде прекратено (изцяло или частично):
1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец;
2. когато мястото не се използва в съответствие с издаденото разрешение;
3. когато обществени нужди налагат това;
4. по искане на лицето, на което е издадено, отправено не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на прекратяване.При желание за издаване на ново разрешение за същото/същите място/места, следва да се подаде заявление най-малко един месец преди изтичане на срока на разрешението.

8. Издаване на разрешение за ползване на място за поставяне на фирмени тотеми върху общински терен.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1.  Заявление по образец.

2. Към заявлението се прилагат:

– Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ – за юридически лица без регистрация в търговския регистър;
– Одобрена проектна документация;
– Разрешение за поставяне;

Разрешение за ползване на място се издава за срок до 3 (три) години.
Такса за поставяне на фирмени тотеми – 50.00 лв. /месец/ кв.м. заета площ , но не по-малко от площта на проекцията на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура върху общинския терен.
Таксата за ползване на място се заплаща в касата на район „Младост”, гише № 5 и № 6 или по банков път по сметка на СО-район „Младост” в „Общинска банка” АД – клон „Младост”: IBAN BG73 SOMB 9130 3117 6095 01, BIC SOMBBGSF. (в платежното нареждане се записва като основание: ФИРМЕН ТОТЕМ ; изх. № на разрешението и периода, за който се отнася плащането).

За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ месец – авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.

Забележка: Разрешението може да бъде прекратено :
1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец;
2. когато мястото не се използва в съответствие с издаденото разрешение;
3. когато обществени нужди налагат това;
4. по искане на лицето, на което е издадено, отправено не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на прекратяване.При желание за издаване на ново разрешение за същото/същите място/места, следва да се подаде заявление най-малко един месец преди изтичане на срока на разрешението.

8. Издаване на разрешение за ползване на място за поставяне на фирмени тотеми върху общински терен.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ЦЕНИ

1. Заявление по образец.
2. Към заявлението се прилагат:

– Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ – за юридически лица без регистрация в Търговския регистър;
– Одобрена проектна документация;
– Разрешение за поставяне;
– Нотариално заверено пълномощно (при подаване на заявлението от пълномощник).

Разрешение за ползване на място се издава за срок до 3 (три) години.
Срокът на разрешението за ползване на място може да бъде продължаван, въз основа на заявление, не по-късно от 1 (един) месец преди изтичане на срока на издаденото разрешение. Общият срок на ползване не може да надхвърля срока на разрешението за поставяне на фирмения тотем.
Такса за поставяне на фирмени тотеми – 50.00 лв. /месец/ кв.м. заета площ, но не по-малко от площта на проекцията на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура върху общинския терен.

Таксата за ползване на място се заплаща в касата на район „Младост”, гише № 5 и № 6 или по банков път по сметка на СО-район „Младост” в „Общинска банка” АД – клон „Младост”: IBAN BG73 SOMB 9130 3117 6095 01, BIC SOMBBGSF. (в платежното нареждане се записва като основание: ФИРМЕН ТОТЕМ; изх. № на разрешението и периода, за който се отнася плащането).

За първия месец таксата се заплаща при издаване на разрешението, а за всеки следващ месец – авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.

Забележка: Разрешението може да бъде прекратено:
1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец;
2. когато мястото не се използва в съответствие с издаденото разрешение;
3. когато обществени нужди налагат това;
4. по искане на лицето, на което е издадено, отправено не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на прекратяване.

При желание за издаване на ново разрешение следва да се подаде заявление най-малко един месец преди изтичане на срока на разрешението.