IBAN: BG 73 SOMB 9130 31 17609501
BIC : SOMBBGSF
“ОБЩИНСКА БАНКА” АД – МЛАДОСТ

1. Издаване на виза за проектиране на осн. чл. 140 от ЗУТ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец от собственика 
2. Документ за собственост
3. Удостоверение за наследници /ако имотът е наследствен/
4. Актуална скица на имота, издадена от СГКК
5. Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР
6. Мотивирано предложение
7. Геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност, заверени от отдел „Екология“
8. Документ за платена такса

СРОК: 14 дни след окомплектоване на преписката.
Такса на основание чл. 140, ал. 2 от ЗУТ 40.00 лв.
Такса на основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ 150.00 лв.

2. Издаване на удостоверения по чл. 13 от ППЗСПЗЗ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец 
2. Актуално удостоверение от ОСЗ
3. Актуално удостоверение за наследници
4. Цветна комбинирана скица с нанесен подземен кадастър, изготвена от правоспособно лице- 2 бр. оригинал

СРОК: 14 дни след влизане в сила на заповедта по чл. 11 от ППЗСПЗЗ

3. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по УТ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или др. вещни права;
3. Актуална скица на имота, издадена от СГКК;
4. Разрешение за строеж, одобрени проекти, протоколи и др., в зависимост от искането;
5. Документ за платена такса.

Забележка: Когато се иска удостоверение за приложена регулация да се приложи комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР.
Обикновена услуга   14 дни   5.00 лв.
Бърза услуга   7 дни   7.50 лв.
Експресна услуга   4 дни   10.00 лв.

4. Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на строеж
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст
2. Технически паспорт – 2бр. оригинали и цифров носител
3. Документ за платена такса

Такса   7 дни   10.00 лв.

5. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването /констативен акт образец №3/
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление /от лицето упражняващо строителен надзор или техническия ръководител на строежа/ 
2. Копие от разрешение за строеж
3. Копие от виза за проектиране
4. Копие от Протокол образец №2
5. Копие от одобрени трасировъчен план и план основи
6. Контролно заснемане, извършено от правоспособно лице – оригинал
7. Констативени актове образец №3 – 4бр. оригинали
8. Копие от договор с надзорна фирма
9. Документ за платена такса

Такса   7 дни   30.00 лв.

6. Съгласуване на идеен инвестиционен проект
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец 
2. Документ за собственост или др.вещни права
3. Актуална скица, издадена от СГКК
4. Kомбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР
5. Виза за проектиране
6. Идеен инвестиционен проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – Збр. оригинали
7. Документ за платена такса

СРОК: -14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ – 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

ТАКСА: 30% от таксата за одобряване на техничеки и работни проекти

7. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез експертен съвет
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или др.вещни права
3. Актуална скица, издадена от СГКК
4. Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР
5. Виза за проектиране
6. Технически или работен инвестиционен проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – Збр. оригинали
7. Комплексен доклад за оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите/по желание на възложителя/
8. За нов строеж и при разделяне на обекти – предварителни договори с експлоата-ционните дружества, за преустройство и смяна на предназначението – становище от „Софийска вода” АД и споразумение с „ЧЕЗ Разпределение България” АД
9. Копие от одобрените проекти и разрешение за ползване /в случай на преустройство и смяна на предназначението/
10. Документ за платена такса

Може да се изискват и други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.
СРОК: -14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ – 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ ТАКСА: За одобряване на технически и работни проекти: Проекти за ново строителство: – за жилищни сгради – 0,20 лв./кв.м РЗП със сутерен – за обществени сгради – 0,40 лв./кв.м РЗП със сутерен Проекти за преустройство, смяна на предназначение и реконструкция: – за жилищни сгради – 0,08 лв./кв.м РЗП със сутерен – за обществени сгради – 0,20 лв./кв.м РЗП със сутерен За оценка за съответствие от РЕСУТ – 30% от горните такси
За издаване на разрешение за строеж: – за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради – 8 лв./кв.м РЗП – за преустройство, смяна на предназначението и реконструкция, както и за второстепенни постройки на терени за жилищно строителство – 2 лв./кв.м РЗП – за индивидуално жилищно застрояване до 300 кв. м. РЗП и за жилищни сгради, изграждани чрез жилищно-строителни кооперации- 4 лв./кв.м РЗП – за електронни съобщителни мрежи и съоръжения – 0,3% от стойността на обекта

8. Издаване на разрешение за строеж по одобрен инвестиционен проект
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или др. вещни права
3. Актуална скица, издадена от СГКК
4. Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР
5. Одобрен инвестиционен проект
6. Документ за платена такса.

Може да се изискват и други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа
СРОК: 7 дни

ТАКСА: – за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради – 8 лв./кв.м РЗП – за преустройство, смяна на предназначението и реконструкция, както и за второстепенни постройки на терени за жилищно строителство – 2 лв./кв.м РЗП – за индивидуално жилищно застрояване до 300 кв. м. РЗП и за жилищни сгради, изграждани чрез жилищно-строителни кооперации- 4 лв./кв.м РЗП – за електронни съобщителни мрежи и съоръжения – 0,3% от стойността на обекта

9. Съгласуване и одобряване на проекти за преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ и издаване на заповед към PC
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или др. вещни права
3. Актуална скица, издадена от СГКК
4. Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР
5. Виза за проектиране
6. Технически или работен инвестиционен проект – преработка – З бр. оригинали
7. Комплексен доклад за оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите/по желание на възложителя/
8. Нотариално заверена декларация по чл.154, ал.5 от ЗУТ
9. Документ за платена такса

Може да се изискват и други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа.
СРОК: – 14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ – 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

ТАКСА: – за жилищни сгради – 0,04 лв./кв.м РЗП със сутерен – за обществени сгради – 0,10 лв./кв.м РЗП със сутерен – за оценка за съответствие от РЕСУТ – 30% от горните такси

10. Заверка на екзекутивна документация
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец 
2. Инвестиционен проект – екзекутив – 2 бр. оригинали
3. Документ за платена такса

СРОК: 14 дни

ТАКСА: – за жилищни сгради – 0,024 лв./кв.м РЗП със сутерен – за обществени сгради – 0,06 лв./кв.м РЗП със сутерен

11. Издаване на разрешения за строеж по чл. 147 от ЗУТ /второстепенни постройки, ба-сейни, огради, остъкляване на балкони, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа, фотоволтаични системи с мощност до 30кW и др./
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или др. вещни права;
3. Актуална скица, издадена от СГКК
4. Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР /не е необходима при остъкляване на балкон/
5. Становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението и ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини – Збр. оригинали
6. Виза за проектиране /за второстепенни постройки/
7. Становище на електроинженер и/или инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението /за фотоволтаични системи/
8. Трасировъчен карнет /за огради/
9. Документ за платена такса
10. Забележка: За остъкляване на балкони се прилага още: Копие от одобрения проект на обекта;
11. Решение на общото събрание на собствениците, взето с мнозинство над 50% от ид.ч. /прилага се копие от протокола, с нотариално заверена декларация от домоуправителя, че подписите са положени пред него/; Нотариално заверени декларации за съгласие от всички собственици – непосредствени съседи на обекта

СРОК: 7 дни

ТАКСА: – за второстепенни постройки и басейни – 2 лв./кв.м РЗП – за огради – 2 лв./лин.м спрямо периметъра на оградата – за фотоволтаични системи – 0,3% от стойността на обекта – за остъкляване на балкони – 2 лв./кв.м спрямо площта остъкляването

12. Одобряване на проект за делба по чл. 202 и чл. 203 от ЗУТ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или др. вещни права
3. Актуална скица, издадена от СГКК
4. Технически или работен инвестиционен проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – З бр. оригинали
5. Комплексен доклад за оценка за съответствие на проекта със съществените изисквания към строежите /по желание на възложителя/
6. Предварителни договори с експлоатационните дружества
7. Копие от одобрените проекти и разрешение за ползване
8. Решение на съда за допускане на делбата /при съдебна делба/
9. Документ за платена такса.

Може да се изискват и други документи, съобразно спецификата на строежа.
СРОК: – 14 дни по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ – 30 дни по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

ТАКСА: 2 лв./кв.м РЗП

13. Издаване на копие от кадастрален и регулационен план – ситуационно решение за изготвяне на проект за поставяне на преместваемо съоръжение
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или договор за наем
3. Документ за платена такса

Обикновена услуга   7 дни   20.00 лв.
Бърза услуга   4 дни   30.00 лв.
Експресна услуга   2 дни   40.00 лв.

14. Издаване на скица с указан начин на поставяне
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст
2. Документ за собственост или договор за наем
3. Актуална скица на имота, издадена от СГКК
4. Мотивирано предложение
5. Геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в
имота дървесна растителност, заверени от отдел „Екология“
6. Документ за платена такса

СРОК: 14 дни след окомплектоване на преписката

ТАКСА: 40.00лв

15. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст
2. Документи за собственост или договор за наем
3. Актуална скица, издадена от СГКК
4. Скица с указан начин на поставяне, издадена от гл. архитект на Район „Младост” или схема за поставяне, одобрена от гл. архитект на СО
5. Проектна документация, съгласно изискванията на Наредба за ПОРИМДЕРДТСО на СОС
6. Предварителни договори с експлоатационните дружества
7. Документ за платена такса

Към всички проектни разработки се представя план за безопасност и здраве и декларация от възложителя
СРОК: 30 дни

ТАКСА: – за преместваеми обекти – сергия или маса 25,00 лв; – за преместваеми обекти с типов проект – 50 лв; – за преместваеми обекти по индивидуален проект – 8,00 лв./кв. м., но не по-малко от 50,00 лв.; – за преместваеми обекти – автомивки и автосервизи – 10,00 лв./кв. м., но не по- малко от 100,00 лв.; – рекламен елемент с едностранна рекламна площ до 4 кв. м. – 200 лв. – за рекламни елементи с типов проект – 100,00 лв.; – за рекламни елементи с индивидуален проект – 300 лв.; – за фирмена информационно-указателна табела – 50,00 лв.; – за временни информационни елементи – 50,00 лв. – за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект – 50,00 лв.: – за фирмен тотем – 200,00 лв.; – за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент – 80 % от таксата за издаване на разрешение за поставяне.

16. Писмен отговор за липса на досие в архива
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост или др. вещни права;
3. Документ за платена такса;

В заявлението да се опише точно имота или № на разрешение за строеж.
Обикновена услуга   14 дни   2.00 лв.
Бърза услуга   7 дни   3.00 лв.
Експресна услуга   4 дни   4.00 лв.

17. Преписки по чл. 195, чл. 196, чл. 197 от ЗУТ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст;
2. Документ за собственост/когато се отнася за собствен имот/

18. Издаване на заверено копие от ПУП
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или др. вещни права
3. Актуална скица, издадена от СГКК
4. Документ за платена такса

Обикновена услуга   7 дни   10.00 лв.
4 дни   15.00 лв.
2 дни   20.00 лв.

19. Справка и издаване на заверени копия от документация
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или др. вещни права
3. Документ за платена такса

Обикновена поръчка – срок 7 дни, цена А4 –2лв, А3- 4лв, А2- 8лв, А1-16лв, А0-30лв. Към таксите се начислява ДДС ;

Бърза поръчка – срок 4 дни, цена А4 –3лв, А3- 6лв, А2- 12лв, А1-24лв, А0-45лв. Към таксите се начислява ДДС;

Експресна поръчка – срок 2 дни, цена А4 –4лв, А3- 8лв, А2- 16лв, А1-32лв, А0-60лв. Към таксите се начислява ДДС;

20. Издаване на удостоверения за идентичност на имоти по регулационни планове
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или други вещни права
3. Удостоверение за наследници /когато имота е наследствен/
4. Скица от стар и действащ план
5. Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР
6. Документ за платена такса

14 дни 20.00 лв.
Бърза услуга 7 дни 30.00 лв.

21. Издаване на удостоверения за градоустройствен статут на имотите по ПУП и ОУП – само текст
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или други вещни права
3. Актуална скица, издадена от СГКК
4. Документ за платена такса

Обикновена поръчка – срок 14 дни, цена за физически лица- 20лв+ДДС за юридически лица – 30лв+ДДС;

Бърза поръчка – срок 7 дни, цена за физически лица – 30лв+ДДСза юридически лица – 45лв+ДДС

22. Издаване на удостоверения за градоустройствен статут на имотите по ПУП и ОУП – само текст
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец
2. Документ за собственост или други вещни права
3. Актуална скица, издадена от СГКК
4. Документ за платена такса

Обикновена поръчка – срок 14 дни, цена за физически лица- 20лв+ДДС+разходите за копиране за юридически лица 30лв+ДДС+разходите за копиране;

Бърза поръчка – срок 7 дни, за физически лица – 30лв+ДДС+разходите за копиране за юридически лица 45лв+ДДС+разходите за копиране

23. Изготвяне на становища за необходимост от провеждане на различни процедури
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст
2. Документ за собственост или др. вещни права
3. Актуална скица, издадена от СГКК
4. Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР
5. Описание на инвестиционното намерение, мотивирано предложение и др., в зависимост от спецификата на искането
6. Документ за платена такса

Срок: 30 дни

Такса: – за физически лица – 20лв.+ДДС – за юридически лица и ведомства – 30лв.+ДДС

24. Издаване на разрешение за допускане на устройствена процедура
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст
2. Документи за собственост или др. вещни права
3. Актуални скици на засегнатите имоти, издадена от СГКК
4. Мотивирано предложение, изготвено от лицензиран проектант
5. Документ за платена такса

Такса 14 дни 100.00 лв.

25. Процедура за одобряване на изменение на план за регулация
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст
2. Документи за собственост или др. вещни права
3. Актуални скици на засегнатите имоти, издадени от СГКК
4. Проект за изменение на плана за регулация – 2 бр. оригинали и цифров носител
5. Съгласуване на проекта с експлоатационните дружества, ОБД и КАТ/за улици/
6. Документ за платена такса

При промяна на границите на УПИ се представя и предварителен договор, съгласно чл.15, ал.З от ЗУТ.
Срок: 30 дни

Такса: – до 1 дка – 200,00 лв.+ДДС – до 10 дка – 250,00 лв.+ДДС – над 10 дка – 300,00 лв.+ДДС

26. Процедура за одобряване на изменение на план за застрояване
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст
2. Документи за собственост или др. вещни права
3. Актуални скици на засегнатите имоти, издадени от СГКК
4. Проект за изменение на плана за застрояване – 2бр. оригинали
5. Съгласуване на проекта с експлоатационните дружества и Дирекция „Зелена система”
6. Документ за платена такса

Срок: 30 дни

Такса: – до 1 дка – 200,00 лв.+ДДС – до 10 дка – 250,00 лв.+ДДС – над 10 дка – 300,00 лв.+ДДС

27. Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст
2. Документи за собственост или др. вещни права
3. Актуални скици на засегнатите имоти, издадени от СГКК
4. Проект за изменение на плана за регулация и застрояване – 2 бр. оригинали и цифров носител
5. Съгласуване на проекта с експлоатационните дружества, Дирекция „Зелена система”, ОБД и КАТ /за улици/
6. Документ за платена такса

Срок: 30 дни

Такса: – до 1 дка – 400,00 лв.+ДДС – до 10 дка – 500,00 лв.+ДДС – над 10 дка – 600,00 лв.+ДДС

28. Процедура за одобряване на работен устройствен план
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст
2. Документи за собственост или др. вещни права
3. Актуални скици на засегнатите имоти, издадени от СГКК
4. Проект за работен устройствен план – 2бр. оригинали

Срок: 30 дни

Такса: – до 1 дка – 400,00 лв.+ДДС – до 10 дка – 500,00 лв.+ДДС – над 10 дка – 600,00 лв.+ДДС

29. Процедура за одобряване на изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст
2. Документи за собственост или др. вещни правa
3. Актуални скици на засегнатите имоти, издадени от СГКК
4. Проект за изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план – 2 бр. оригинали и цифров носител
5. Съгласуване на проекта с експлоатационните дружества, Дирекция „Зелена система”, ОБД и КАТ /за улици/
6. Документ за платена такса

Срок: 30 дни

Такса: – до 1 дка – 600,00 лв.+ДДС – до 10 дка – 700,00 лв.+ДДС – над 10 дка – 800,00 лв.+ДДС

30. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за преместваеми обекти
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление свободен текст
2. Копие от разрешението за поставяне
3. Становища за въвеждане в експлоатация от СРЗИ и РС „ПАБ” /или лица по съответните специалности от лицензирани консултантски фирми/
4. Становища за въвеждане в експлоатация от СРЗИ и РС „ПАБ” /или лица по съответните специалности от лицензирани консултантски фирми/
5. Сертификат за безопасност на конструкцията и становище от лицензиран инженер – конструктор
6. Декларация от техническо лице-изпълнител, за реализация на обекта съгласно одобрения проект
7. Снимков материал
8. Договори с експлоатационните дружества /ако обектът е захранен с ток и вода/
9. Документ за платена такса

Tакса типов проект 7 дни 100.00 лв.
Такса индивидуален проект 7 дни 300.00 лв.

31. Одобряване на схема за поставяне на мобилни съоръжения пред стационарни търговски обекти
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Заявление по образец
2. Схема за поставяне, изработена от правоспособен архитект в съответствие с изискванията на Наредба за ПОРИМДЕРДТСО и съгласувана с отдел „ОБД” към СО

Такса 7 дни 25.00 лв.

32. Издаване на акт за узаконяване на незаконен строеж IV и V категория /извършен до 22 юли 2003г./
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
СРОКОВЕ И ТАКСИ

1. Документ за собственост или др. вещни права
2. Актуална скица, издадена от СГКК
3. Комбинирана скица, изготвена от правоспособно лице по ЗКИР
4. Технически или работен инвестиционен проект – заснемане за узаконяване, съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – Збр. оригинали
5. Договори с експлоатационните дружества или други документи, удостоверяващи че обекта е захранен с електричество и вода.
6. Други документи, в зависимост от спецификата на строежа
7. Документ за платена глоба
8. Документ за платена такса

Тази процедурата се извършва след деклариране на незаконния строеж, съставяне на констативен акт за установяване на незаконното строителство и заплащане на дължимите глоби.

Срок: 30 дниТакса: За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване: – за жилищни сгради – 0,60 лв./кв.м РЗП със сутерен – за обществени сгради – 1,20 лв./кв.м РЗП със сутерен За оценка за съответствие от РЕСУТ – 30% от горните такси За издаване на Акт за узаконяване – 24 лв./кв.м РЗП

Заявения и деклараци


РА-УТ-001 – Заявление за даване на разрешение за изработването на проект за ПУП
НАГ-РА-002- Заявление за одобряване на подробен устройствен план ПУП
НАГ-РА -003 – Заявление за издаване на виза за проектиране и предоставяне на изходни данни с Приложения
НАГ-РА -004 – Заявление за съгласуване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
РА-УТ-005 – Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект
РА-УТ-006 – Заявление за одобряване на проект
НАГ-РА -007 – Заявление за предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж
НАГ-РА -008 – Заявление за издаване на разрешение за строеж
РА-УТ-009 – Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж
РА-УТ-010 – Заявление за одобряване на схема / издаване на скица
РА-УТ-011 – Заявление за одобряване на проекти за рекламни елементи
РА-УТ-012 – Заявление за регистриране на преместваем обект
РА-УТ-014 – Заявление за извършване на проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа
НАГ-РА -018 – Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот УПИ
РА-УТ-019 – Заявление за издаване на заповед за прокарване на временен път
РА-УТ-020 – Заявление за издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот
РА-УТ-021 – Заявление за издаване на заповед за отклонения от общи прежи и съотъжения
РА-УТ-022 – Заявление за осигуряване на свободен достъп в недвижим имот за извършване на разрешени или предписани работи
РА-УТ-023 – Заявление за освидетелствуване на сграда
РА-УТ-025 – Заявление за регистриране на технически паспорт на строежи с разрешение за строеж
РА-УТ-026 – Заявление за регистриране на технически паспорт
РА-УТ-027 – Заявление за издаване на заверен препис (копие) на документи
РА-УТ-037 – Заявление за попълване на служебно поле в декларация по чл. 14 от ЗМДТ
РА-УТ-040 – Заявление за издаване на заповед по чл. 16, ал. 6 от ЗУТ
РА-УТ-041 – Заявление за издаване на удостоверение от общ характер
РА-УТ-042 – Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект
РА-УТ-045 – Заявление за определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост в квартал с комплексно застрояване
РА-УТ-046 – Заявление за одобряване на схема за разполагане на съоръжения към съществуващ търговски обект
РА-УТ-047 – Заявление за внасяне на допълнителни документи
РА-УТ-048 – Декларация за собственици
РА-УТ-049 – Декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ
РА-УТ-050 – Опис на внесените проектни материали по преписка
НАГ-РА-051-Заявление за издаване на скици на недвижими имоти
НАГ-РА-052-Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство